Алгебра

Математички четива > Средно образование > Алгебра

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ирена Стојковска - Нумерички методи за решавање равенки со една непозната
2. Борис Чулина, Ивица Чулина, Марјана Кулиш - Како да се реши било која равенка (со една непозната на множеството реални броеви)
3. Даниел Велинов, Самоил Малчески - Некои карактеристични олимписки задачи од функционални равенки
4. Даниел Велинов, Самоил Малчески - Одбрани олимписки задачи од алгебра
5. Самоил Малчески, Ристо Малчески - Степени во аритметичка прогресија
6. Алекса Малчески, Ристо Малчески - Функционалчни равенки во множествата природни и цели броеви
7. Марко Радованович - Функционални равенки
8. Душан Ѓукиќ -Полиномни равенки
9. Душан Ѓукиќ - Полиноми со една променлива
10. Самоил Малчески - Неколку ирационални и тригонометриски равенки и системи равенки
11. Мехмед Нуркановиќ, Мирсад Трумиќ - Метод на снижување на редот при решавање на линеарни диференцни равенки со променливи коефициенти
12. Никола Ќириќ - Зголемување на точноста на решението на равенка определена со графичка метода
13. Драгиша Стевановиќ - Аналитичко и геометриско решавање на некои ирационални равенки
14. Петар Врањковиќ - Примена на методот на симетрични полиноми во решавање на некои задачи
15. Петар Врањковиќ - Едно својство на логаритамската функција и негова примена
16. Милорад Томиќ - Еден начин за решавање равенки од четврт степен
17. Игор Смуд - За еквипотентноста на множествата
18. Шиме Шулиќ - Игри во комплексна рамнина
19. Филип Живановиќ - Групите во математиката и надвор од неа
20. Слаѓана Димитријевиќ - За пресметувањето на некои конечни суми
21. Славиша Прешиќ - Децимален метод за решавање на равенка
22. Славиша Прешиќ - Гуска и пол за дан и пол снесува јајце и пол ...
23. Петар Свирчевиќ -Хеуристиката и збировите на реципрочните транслатирани производи
24. Омер Куртановиќ, Ненад Стојановиќ, Фатка Куленовиќ - Рационални и нерационални вредности на тригонометрските функции
25. Петар Свирчевиќ - Математичка индукција и специјализација применета на збир на реципрочни вредности на транслатирани производи
26. Петар Свирчевиќ - Полиалтернативни конечни суми во експлицитен облик (втор дел)
27. Петар Свирчевиќ - Полиалтернативни конечни суми во експлицитен облик (прв дел)
28. Небојша Икодиновиќ - Теорија на множества
29. Небојша Икодиновиќ - На почетокот беше збор
30. Мирослав Мештровиќ, Кристиан Сабо - Графичка илустрација на грешката во решението на систем линеарни равенки
31. Миодраг Рашковиќ - Како и зошто пропадна предикатниот ручун од втор ред
32. Миодраг Рашковиќ - Вистина како што се два и два четири
33. Марија Милоложа - Ведска математика
34. Филип Вучиќ - Низи во Паскаловиот триаголник
35. Дијана Илишевиќ, Петра Лешковиќ - Елементарно определување на екстремни вредности на функцијата ...
36. Жељко Зено, Невен Јурич - Од множеството природни броеви до множеството кватерниони
37. Петар Грегорек, Младен Вуковиќ - Непребројливост на множеството трансцедентни броеви
38. Сибе Мардешиќ - Канторовото тријадско множество
39. Петар Грегорек, Младен Вуковиќ - Пребројливи множества
40. Предраг Лончар - За биквадратната равенка
41. Иван Солдо, Катарина Винцетиќ - Целобројни функционални равенки
42. Петар Свирчевиќ - Рекурзивна формула за алтернативни конечни суми на степени на природни броеви
43. Петар Жугец - Домен на композиција на функција
44. Невен Јуриќ - Едно својство на Паскаловиот триаголник
45. Мара Алагич, Мирјана Маленица - Важни примери на пребројливи множества
46. Илија Илишевиќ - Некои конечни суми
47. Илија Илишевиќ - Експоненцијални равенки кај кои се и базата и експонентот алгебарски функции
48. Зоран Томљановиќ - Хорнеровиот алгоритам и примени
49. Зоран Каделбург - Децимално претставување на рационалните броеви
50. Златко Удовичиќ - Геомeтриска смисла на решението на систем од три линеарни равенки со три непознати
51. Драгана Јанков Маширевиќ, Тихана Вуковиќ - Еквипотентност на множества, како да се сместат бесконечно многу луѓе во веќе полн Хилбертов хотел
52. Дино Думанчиќ - Прилог за решавањето на логаритамско-експоненцијални равенки
53. Raghavendra G. Kulkarni - On the extraction of roots of nonics
54. Самоил Малчески - Неколку нестандардни равенки и системи равенки
55. Небојша Икодиновиќ - Понекогаш цртежот вреди повеќе од илјада зборови
56. Иван Матиќ, Домагој Шевердија, Софија Шкорвага - Нумерички ограничувања на кинескиот абакус
57. Невзета Караќ, Алма Шехановиќ - Пресметување на некои конечни збирови
58. Адиса Тановиќ - Движење на точка во рамнина
59. Енес Дувњаковиќ - Број елементи на множество
60. Невзета Караќ, Алма Шехановиќ - Некои елементарни алгебарски методи за определување екстремни вредности
61. Мехмед Нуркановиќ, Зехра Нуркановиќ - Логаритми, логаритамски равенки и неравенки
62. Мехмед Нуркановиќ, Зехра Нуркановиќ - Експоненцијални равенки и неравенки
63. Мехмед Нуркановиќ, Зехра Нуркановиќ - Ирационални равенки и неравенки
64. Мехмед Нуркановиќ - Проблемот на Дирак
65. Драган Голубовиќ - Пресметување на збирот 1^k+2^k+...+n^k
66. Славица Бранковиќ - Определување на целобројните нули на полином со целобројни коефициенти
67. В. Л. Гутенмахер - Системи линеарни равенки
68. Алексеј Јегоров - Експоненцијални равенки
69. Ристо Малчески - Хармониска прогресија
70. Томи Димовски, Ана Димовска - Основи на линеарното програмирање
71. Зоран Мисајлески - Каде е грешката?
72. Д. Велинов - Некои методи за решавање функционални равенки
73. И. Стојменовска - Равенки и неравенки со параметар
74. Б. Миладиновиќ - Равенки и неравенки со апсолутни вредности
75. Л. Стефановска, Љ. Протиќ - Елементарни функции и функционални равенки
76. Л. Поповиќ Грибовска - За некои екстремални проблеми
77. Б. Крстевска - Инверзна функција
78. Н. Пандевски - Симетрични полиноми
79. В. Целакоска Јорданова - Последователни природни броеви
80. С. Грковска - Задачи од минимум од максимум
81. Т. Димовски, А. Димовска - Некои едноставни техники за решавање функционални равенки (втор дел)
82. Т. Димовски, А. Димовска - Некои едноставни техники за решавање функционални равенки (прв дел)
83. В. Пендалиева, И. Цветкова - Математичка индукција
84. З. Штерјов - Еден метод за решавање на равенки
85. А. Дани - Општа формула за збирот на степените на првите n природни броеви
86. А. Јегоров - Логаритамски равенки
87. И. Јанев - Метод на неодредени коефициенти
88. Теорема за минимакс (превеле И. Стојкоска, Р. Малчески)
89. В. Целакоска Јорданова - Теорема за идентични полиноми и нејзина примена
90. М. Петрушевски - Абеловата трансформација низ примери
91. И. Стојменовск - Инцидентни структури, 3-решетка и нејзина координатизација
92. Л. Поповиќ Грибовска - За Виетовата формула
93. А. Малчески - Симетрични полиноми од три променливи 4
94. А. Малчески - Симетрични полиноми од три променливи 3
95. А. Малчески - Симетрични полиноми од три променливи 2
96. А. Малчески - Симетрични полиноми од три променливи 1
97. А. Муминагиќ, Ј. Карстенсен- Познати задачи со не така познати решенија
98. Љ. Протиќ - Решавање на некои системи равенки со користење на Виетовите формули
99. Р. Малчески - За рационалните корени на полином од n-ти степен со целобројни коефициенти
100. Р. Малчески - Семејно решавање на една едноставна задача
101. А. Малчески - Регресивна индукција
102. Р. Малчески, З. Цветковски - Математичка индукција 2
103. Р. Малчески, З. Цветковски - Математичка индукција 1
104. С. Гроздев, Х. Лесов - Квадратни параметарски неравенки
105. Д. Велинов - Полиномни равенки
106. Д. Велинов - Реркурентни релации