Универзитетски учебници

> Книги > Универзитетски учебници

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Ристо Малчески, Самоил Мaлчески - Основи на финансиска математика
2. Ристо Малчески, Вера Малческа - Математика 5 - Дискретна математика
3. Весна Манова Ераковиќ, Абдула Букла - Збирка решени задачи по комплексна анализа (прв дел)
4. Весна Манова Ераковиќ, Стево Ѓоргиев - Збирка решени задачи по комплексна анализа
5. Весна Манова Ераковиќ, Абдула Букла - Збирка решени задачи по математика (за студенти на биологија)
6. Зоран Мисајлески - Диференцијално и интегрално сметање II (на функции од повеќе променливи)
7. Драгомир Лопандиќ - Геометрија
8. Предраг Јаничиќ - Збирка задачи по геометрија
9. B. Demidovich - Problems in Mathematical analysis
10. Б. Демидовиќ - Задачи по математичка анализа
11. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 1
12. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 2
13. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 3
14. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 4
15. Марија Оровчанец, Бојан Шоптрајанов - Збирка решени задачи од математичка анализа 2
16. Душан Чакмаков - Веројатност и статистика за инжињери
17. Зоран Мисајлески - Диференцијално и интегрално сметање I (на функции од една променлива)
18. Славчо Чунгурски - Податочни структури и алгоритми (скрипта)
19. Никола Речковски - Веројатност
20. Никола Речковски, Васко Речковски - Функции од повеќе променливи и редови
21. Новак Ивановски, Никола Речковски - Предавања по математика 3
22. Верица Д. Бакева - Веројатност
23. Билјана Јанева - Вовед во теоријата на множествата и математичката логика
24. Иван Крањевски, Зоран Гацовски - Вовед во компјутерски мрежи
25. Зоран Гацовски - Објектно-ориентирано програмирање во Јава
26. Зоран Гацовски - Безбедност на информациони системи
27. Валентина Миовска, Весна Целакоска-Јорданова - Алгебарски n-арни структури
28. Наум Целакоски, Весна Целакоска-Јорданова, Емилија Целакоска - Математички лексикон
29. Даниел Велинов - Теорија на веројатност за инжењери
30. Даниел Велинов - Стохастички процеси и примена
31. Иван Краљевски, Ѓорѓи Какашевски - Оперативни системи
32. Марија Оровчанец, Билјана Крстеска - Збирка решени задачи по математика
33. Марија Оровчанец, Билјана Крстеска - Математика
34. Бети Андоновиќ, Зоран Мисајлески, Томи Димовски - Збирка решени задачи по математика 1 за студентите од Технолошко-металуршкиот факлтет
35. Зоран Мисајлески - Решени задачи по векторска и линеарна алгебра
36. Зоран Мисајлески - Решени задачи по диференцијално и интегрално слетање I
37. Зоран Мисајлески - Векторска и линеарна алгебра
38. Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска - Линеарна алгебра
39. Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска - Аналитичка геометрија
40. Ѓорѓи Чупона - Алгебарски структури и реални броеви
41. Бранко Трпеновски - Елементарен увод во теоријата на веројатноста
42. Наум Целакоски - Задачи по линеарна алгебра
43. Александар Самарџиски - Векторска алгебра низ задачи
44. Јоже Улчар - Аналитичка геометрија со векторска алгебра
45. Наум Целакоски - Дидактика на математиката
46. Стево Матески - Збирка задачи од нацртна геометрија со решени примери
47. Катерина Аневска - Двополови мрежи: протоци, боење и оценки
48. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Решени задачи по алгебра II
49. Наум Целакоски - Примери и задачи по диференцијални равенки (книга 2)
50. Наум Целакоски - Диференцијални равенки (со примери и задачи - книга 1)
51. Методи Главче, Катерина Аневска, Ристо Малчески - Практикум по методика на наставата по математика од 1 до 5 одделени
52. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Решени задачи по алгебра 1
53. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Збирка задачи по алгебра - МНОЖЕСТВА
54. Новак Ивановски, Марија Оровчанец - Ортогонални полиноми и специјални функции
55. Р. Малчески, М. Главче, К. Аневска - Математички надарените ученици во почетното образование
56. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски - Елементи од нумеричката математика
57. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 1 - Алгебарски структури
58. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 2 - Векторска и линеарна алгебра
59. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 3 - Калкулус (прв дел)
60. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 4 - Калкулус (втор дел)
61. Р. Малчески - Основи на математичка нализа
62. Р. Малчески - Математичка анализа 1
63. Р. Малчески - Математичка анализа 2 (Риман-Стилтејсов интеграл, метрички простори)
64. Д. Димовски, К. Тренчевски, Р. Малчески, Б. Јосифовски - Практикум по елементарна математика
65. Р. Малчески - Методика на наставата по математика
66. Р. Малчески - Методика на наставата по аритметика и алгебра во основното образование
67. Р. Малчески, В. Малческа - Теорија на веројатност
68. Р. Малчески - Збирка заадачи од приемни испити по математика на ПМФ, Скопје
69. И. Димовски, Р. Малчески, Ц. Малческа - Следење, проверување и оценување на постигањата на учениците
70. Р. Малчески, Ц. Малческа - Работа со надарени ученици
71. Р. Малчески, Ц. Малческа, Ф. Малческа - Стратегии и техники на учење и подучување
72. С. Малчески, Р. Малчески - Состојбите во земјоделството во Р. Македонија во периодот 1999-2013 год
73. Борко Илиевски - Математика 1
74. Боро Пиперевски - Математичка анализа 1
75. Боро Пиперевски - Математичка анализа 2
76. Лазо ДИмов - Математика 1
77. Г. Тренчевски - Елементарна алгебра