Универзитетски учебници

> Книги > Универзитетски учебници

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Новак Ивановски, Никола Речковски - Предавања по математика 3
2. Шефкет Арсланагиќ - Една теорема во врска со остроаголниот триаголник и нејзина примена
3. Милица Ќук, Бранко Марковиќ - Математика 4 (работна тетратка)
4. Милица Ќук, Бранислав Милошевиќ, Бранко Марковиќ - Математика 2 (работни листови)
5. Верица Д. Бакева - Веројатност
6. Билјана Јанева - Вовед во теоријата на множествата и математичката логика
7. Иван Крањевски, Зоран Гацовски - Вовед во компјутерски мрежи
8. Зоран Гацовски - Објектно-ориентирано програмирање во Јава
9. Зоран Гацовски - Безбедност на информациони системи
10. Валентина Миовска, Весна Целакоска-Јорданова - Алгебарски n-арни структури
11. Наум Целакоски, Весна Целакоска-Јорданова, Емилија Целакоска - Математички лексикон
12. Даниел Велинов - Теорија на веројатност за инжењери
13. Даниел Велинов - Стохастички процеси и примена
14. Иван Краљевски, Ѓорѓи Какашевски - Оперативни системи
15. Марија Оровчанец, Билјана Крстеска - Збирка решени задачи по математика
16. Марија Оровчанец, Билјана Крстеска - Математика
17. Бети Андоновиќ, Зоран Мисајлески, Томи Димовски - Збирка решени задачи по математика 1 за студентите од Технолошко-металуршкиот факлтет
18. Зоран Мисајлески - Решени задачи по векторска и линеарна алгебра
19. Зоран Мисајлески - Решени задачи по диференцијално и интегрално слетање I
20. Зоран Мисајлески - Векторска и линеарна алгебра
21. Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска - Линеарна алгебра
22. Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска - Аналитичка геометрија
23. Ѓорѓи Чупона - Алгебарски структури и реални броеви
24. Бранко Трпеновски - Елементарен увод во теоријата на веројатноста
25. Наум Целакоски - Задачи по линеарна алгебра
26. Александар Самарџиски - Векторска алгебра низ задачи
27. Јоже Улчар - Аналитичка геометрија со векторска алгебра
28. Наум Целакоски - Дидактика на математиката
29. Стево Матески - Збирка задачи од нацртна геометрија со решени примери
30. Катерина Аневска - Двополови мрежи: протоци, боење и оценки
31. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Решени задачи по алгебра II
32. Наум Целакоски - Примери и задачи по диференцијални равенки (книга 2)
33. Наум Целакоски - Диференцијални равенки (со примери и задачи - книга 1)
34. Методи Главче, Катерина Аневска, Ристо Малчески - Практикум по методика на наставата по математика од 1 до 5 одделени
35. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Основи на финансиска математика
36. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Решени задачи по алгебра 1
37. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Збирка задачи по алгебра - МНОЖЕСТВА
38. Новак Ивановски, Марија Оровчанец - Ортогонални полиноми и специјални функции
39. Р. Малчески, М. Главче, К. Аневска - Математички надарените ученици во почетното образование
40. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски - Елементи од нумеричката математика
41. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 1 - Алгебарски структури
42. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 2 - Векторска и линеарна алгебра
43. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 3 - Калкулус (прв дел)
44. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 4 - Калкулус (втор дел)
45. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 5 - Дискретна математика
46. Р. Малчески - Основи на математичка нализа
47. Р. Малчески - Математичка анализа 1
48. Р. Малчески - Математичка анализа 2 (Риман-Стилтејсов интеграл, метрички простори)
49. Д. Димовски, К. Тренчевски, Р. Малчески, Б. Јосифовски - Практикум по елементарна математика
50. Р. Малчески - Методика на наставата по математика
51. Р. Малчески - Методика на наставата по аритметика и алгебра во основното образование
52. Р. Малчески, В. Малческа - Теорија на веројатност
53. Р. Малчески - Збирка заадачи од приемни испити по математика на ПМФ, Скопје
54. И. Димовски, Р. Малчески, Ц. Малческа - Следење, проверување и оценување на постигањата на учениците
55. Р. Малчески, Ц. Малческа - Работа со надарени ученици
56. Р. Малчески, Ц. Малческа, Ф. Малческа - Стратегии и техники на учење и подучување
57. С. Малчески, Р. Малчески - Состојбите во земјоделството во Р. Македонија во периодот 1999-2013 год
58. Борко Илиевски - Математика 1
59. Боро Пиперевски - Математичка анализа 1
60. Боро Пиперевски - Математичка анализа 2
61. Лазо ДИмов - Математика 1
62. Г. Тренчевски - Елементарна алгебра