Универзитетски учебници

> Книги > Универзитетски учебници

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 1
2. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 2
3. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 3
4. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 4
5. Марија Оровчанец, Бојан Шоптрајанов - Збирка решени задачи од математичка анализа 2
6. Душан Чакмаков - Веројатност и статистика за инжињери
7. Зоран Мисајлески - Диференцијално и интегрално сметање I (на функции од една променлива)
8. Славчо Чунгурски - Податочни структури и алгоритми (скрипта)
9. Никола Речковски - Веројатност
10. Никола Речковски, Васко Речковски - Функции од повеќе променливи и редови
11. Новак Ивановски, Никола Речковски - Предавања по математика 3
12. Верица Д. Бакева - Веројатност
13. Билјана Јанева - Вовед во теоријата на множествата и математичката логика
14. Иван Крањевски, Зоран Гацовски - Вовед во компјутерски мрежи
15. Зоран Гацовски - Објектно-ориентирано програмирање во Јава
16. Зоран Гацовски - Безбедност на информациони системи
17. Валентина Миовска, Весна Целакоска-Јорданова - Алгебарски n-арни структури
18. Наум Целакоски, Весна Целакоска-Јорданова, Емилија Целакоска - Математички лексикон
19. Даниел Велинов - Теорија на веројатност за инжењери
20. Даниел Велинов - Стохастички процеси и примена
21. Иван Краљевски, Ѓорѓи Какашевски - Оперативни системи
22. Марија Оровчанец, Билјана Крстеска - Збирка решени задачи по математика
23. Марија Оровчанец, Билјана Крстеска - Математика
24. Бети Андоновиќ, Зоран Мисајлески, Томи Димовски - Збирка решени задачи по математика 1 за студентите од Технолошко-металуршкиот факлтет
25. Зоран Мисајлески - Решени задачи по векторска и линеарна алгебра
26. Зоран Мисајлески - Решени задачи по диференцијално и интегрално слетање I
27. Зоран Мисајлески - Векторска и линеарна алгебра
28. Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска - Линеарна алгебра
29. Костадин Тренчевски, Билјана Крстеска - Аналитичка геометрија
30. Ѓорѓи Чупона - Алгебарски структури и реални броеви
31. Бранко Трпеновски - Елементарен увод во теоријата на веројатноста
32. Наум Целакоски - Задачи по линеарна алгебра
33. Александар Самарџиски - Векторска алгебра низ задачи
34. Јоже Улчар - Аналитичка геометрија со векторска алгебра
35. Наум Целакоски - Дидактика на математиката
36. Стево Матески - Збирка задачи од нацртна геометрија со решени примери
37. Катерина Аневска - Двополови мрежи: протоци, боење и оценки
38. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Решени задачи по алгебра II
39. Наум Целакоски - Примери и задачи по диференцијални равенки (книга 2)
40. Наум Целакоски - Диференцијални равенки (со примери и задачи - книга 1)
41. Методи Главче, Катерина Аневска, Ристо Малчески - Практикум по методика на наставата по математика од 1 до 5 одделени
42. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Основи на финансиска математика
43. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Решени задачи по алгебра 1
44. Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Збирка задачи по алгебра - МНОЖЕСТВА
45. Новак Ивановски, Марија Оровчанец - Ортогонални полиноми и специјални функции
46. Р. Малчески, М. Главче, К. Аневска - Математички надарените ученици во почетното образование
47. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски - Елементи од нумеричката математика
48. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 1 - Алгебарски структури
49. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 2 - Векторска и линеарна алгебра
50. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 3 - Калкулус (прв дел)
51. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 4 - Калкулус (втор дел)
52. Р. Малчески, В. Малческа - Математика 5 - Дискретна математика
53. Р. Малчески - Основи на математичка нализа
54. Р. Малчески - Математичка анализа 1
55. Р. Малчески - Математичка анализа 2 (Риман-Стилтејсов интеграл, метрички простори)
56. Д. Димовски, К. Тренчевски, Р. Малчески, Б. Јосифовски - Практикум по елементарна математика
57. Р. Малчески - Методика на наставата по математика
58. Р. Малчески - Методика на наставата по аритметика и алгебра во основното образование
59. Р. Малчески, В. Малческа - Теорија на веројатност
60. Р. Малчески - Збирка заадачи од приемни испити по математика на ПМФ, Скопје
61. И. Димовски, Р. Малчески, Ц. Малческа - Следење, проверување и оценување на постигањата на учениците
62. Р. Малчески, Ц. Малческа - Работа со надарени ученици
63. Р. Малчески, Ц. Малческа, Ф. Малческа - Стратегии и техники на учење и подучување
64. С. Малчески, Р. Малчески - Состојбите во земјоделството во Р. Македонија во периодот 1999-2013 год
65. Борко Илиевски - Математика 1
66. Боро Пиперевски - Математичка анализа 1
67. Боро Пиперевски - Математичка анализа 2
68. Лазо ДИмов - Математика 1
69. Г. Тренчевски - Елементарна алгебра