Математиката низ вековите

Математички четива > Историја на математика > Математиката низ вековите

1. Марко Јураиќ - Историја на матриците и детерминантите
2. Жељко Хањш - Соробан, јапонски абак
3. Миодраг Рашковиќ - Приказна за малите и големите броеви (1-10 без 7 дел)
4. Магдалена Живковиќ - За трисекцијата на аголот
5. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 2. дел
6. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 1. дел
7. Ивица Вуковиќ - Сплетки, двобои, самоубиство и кубната равенка
8. Франка Мириам Бруклер - Неколку историски докази на Питагоровата теорема
9. Стефан Мирчески - Големата теорема на Ферма
10. Драгана Јанков, Иван Папиќ - Три класични проблеми
11. Д-р Икс - Архимедовиот лукулус и задачата на Брамагупта
12. Ернест Стипаниќ - Ахмесовиот папирус
13. Франка Мириам Бруклер - Џиуџанг суаншу - девет поглавја на умеењето за сметање
14. Франка Мириам Бруклер - пи пред за него да се знае
15. Франка Мириам Бруклер - Египетски дропки
16. Драгана Јанков - Египетски дропки
17. Бруно Артман - Историјата на златниот пресек според Алберт ван дер Шот
18. Ненад Вуловиќ, Бранислав Поповиќ - Броевите во стариот Египет
19. Леополд Верстрален - Мини историја на геометријата
20. Мирослава Михајлов - Питагорејска теорија на пропорции
21. Мирослава Михајлов - Питагорејската мистика на чистите броеви
22. Владимир Сурла - Питагорејска теорија на броеви
23. Д-р Икс - Легенда за шахот
24. Ратко Тошиќ - За потеклото на некои геометриски термини
25. Ратко Тошиќ - Историјата на една задача
26. Марија Попоска - За Питагоровата теорема
27. Димитар Џиџев - Од историјата на нулата
28. Димитар Џиџев - Позициони системи
29. Димитар Џиџев - Од историјата на сметањето
30. Димитар Џиџев - Геометријата во Стара Грција
31. Димитар Џиџев - За геометријата во Вавилон и Египет
32. Димитар Џиџев - Арапскиот придонес во математиката
33. Димитар Џиџев - Математиката во Византија
34. Димитар Џиџев - Математиката во Стариот Египет
35. Димитар Џиџев - Математиката во Месопотамија
36. Димтар Џиџев - Писмена нумерација
37. Димитар Џиџев - Од историјата на дропките
38. Гоце Шопкоски - Пресметување на бројот пи
39. Димитар Џиџев - Ахмесова сметанка (Ахмесов папирус)
40. Иван Ганчев - Еден наследник на папирусот на Ахмес
41. Елена Михајловска - Почетоците на математичките сознанија
42. Емилија Целакоска, Костадин Тренчевски - 100 годишнина од релативноста
43. Димитар Џиџев - Негативни броеви
44. Димитар Џиџев - Единични дропки
45. Аница Алексова - Математиката низ вековите
46. Владимир Стојановиќ - За квадратурата на кругот
47. Алија Муминагиќ - За ректификацијата на кружницата и квадратурата на кругот
48. Д-р Икс - Удвојување на коцка
49. Лилјана Поповиќ Грибовска - За една од најголемите полемики за авторство над некое откритие
50. Лилјана Поповиќ Грибовска - Математиката на временската оска
51. Владимир Стојановиќ - Поделба на агол на три еднакви дела со помош на трисектор
52. Д-р Икс -Трисекција на агол
53. Марија Попоска - Абакус - Најстара позната направа за пресметување
54. Адам Рис и лекомислениот геометар