Математиката низ вековите

Математички четива > Историја на математика > Математиката низ вековите

1. Франка Мириам Бруклер - Кратка историја на пријателските броеви
2. Марко Јураиќ - Историја на матриците и детерминантите
3. Жељко Хањш - Соробан, јапонски абак
4. Миодраг Рашковиќ - Приказна за малите и големите броеви (1-10 без 7 дел)
5. Магдалена Живковиќ - За трисекцијата на аголот
6. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 2. дел
7. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 1. дел
8. Ивица Вуковиќ - Сплетки, двобои, самоубиство и кубната равенка
9. Франка Мириам Бруклер - Неколку историски докази на Питагоровата теорема
10. Стефан Мирчески - Големата теорема на Ферма
11. Драгана Јанков, Иван Папиќ - Три класични проблеми
12. Д-р Икс - Архимедовиот лукулус и задачата на Брамагупта
13. Ернест Стипаниќ - Ахмесовиот папирус
14. Франка Мириам Бруклер - Џиуџанг суаншу - девет поглавја на умеењето за сметање
15. Франка Мириам Бруклер - пи пред за него да се знае
16. Франка Мириам Бруклер - Египетски дропки
17. Драгана Јанков - Египетски дропки
18. Бруно Артман - Историјата на златниот пресек според Алберт ван дер Шот
19. Ненад Вуловиќ, Бранислав Поповиќ - Броевите во стариот Египет
20. Леополд Верстрален - Мини историја на геометријата
21. Мирослава Михајлов - Питагорејска теорија на пропорции
22. Мирослава Михајлов - Питагорејската мистика на чистите броеви
23. Владимир Сурла - Питагорејска теорија на броеви
24. Д-р Икс - Легенда за шахот
25. Ратко Тошиќ - За потеклото на некои геометриски термини
26. Ратко Тошиќ - Историјата на една задача
27. Марија Попоска - За Питагоровата теорема
28. Димитар Џиџев - Од историјата на нулата
29. Димитар Џиџев - Позициони системи
30. Димитар Џиџев - Од историјата на сметањето
31. Димитар Џиџев - Геометријата во Стара Грција
32. Димитар Џиџев - За геометријата во Вавилон и Египет
33. Димитар Џиџев - Арапскиот придонес во математиката
34. Димитар Џиџев - Математиката во Византија
35. Димитар Џиџев - Математиката во Стариот Египет
36. Димитар Џиџев - Математиката во Месопотамија
37. Димтар Џиџев - Писмена нумерација
38. Димитар Џиџев - Од историјата на дропките
39. Гоце Шопкоски - Пресметување на бројот пи
40. Димитар Џиџев - Ахмесова сметанка (Ахмесов папирус)
41. Иван Ганчев - Еден наследник на папирусот на Ахмес
42. Елена Михајловска - Почетоците на математичките сознанија
43. Емилија Целакоска, Костадин Тренчевски - 100 годишнина од релативноста
44. Димитар Џиџев - Негативни броеви
45. Димитар Џиџев - Единични дропки
46. Аница Алексова - Математиката низ вековите
47. Владимир Стојановиќ - За квадратурата на кругот
48. Алија Муминагиќ - За ректификацијата на кружницата и квадратурата на кругот
49. Д-р Икс - Удвојување на коцка
50. Лилјана Поповиќ Грибовска - За една од најголемите полемики за авторство над некое откритие
51. Лилјана Поповиќ Грибовска - Математиката на временската оска
52. Владимир Стојановиќ - Поделба на агол на три еднакви дела со помош на трисектор
53. Д-р Икс -Трисекција на агол
54. Марија Попоска - Абакус - Најстара позната направа за пресметување
55. Адам Рис и лекомислениот геометар