Математиката низ вековите

Математички четива > Историја на математика > Математиката низ вековите

1. Магдалена Живковиќ - За трисекцијата на аголот
2. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 2. дел
3. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 1. дел
4. Ивица Вуковиќ - Сплетки, двобои, самоубиство и кубната равенка
5. Франка Мириам Бруклер - Неколку историски докази на Питагоровата теорема
6. Стефан Мирчески - Големата теорема на Ферма
7. Драгана Јанков, Иван Папиќ - Три класични проблеми
8. Д-р Икс - Архимедовиот лукулус и задачата на Брамагупта
9. Ернест Стипаниќ - Ахмесовиот папирус
10. Франка Мириам Бруклер - Џиуџанг суаншу - девет поглавја на умеењето за сметање
11. Франка Мириам Бруклер - пи пред за него да се знае
12. Франка Мириам Бруклер - Египетски дропки
13. Драгана Јанков - Египетски дропки
14. Бруно Артман - Историјата на златниот пресек според Алберт ван дер Шот
15. Ненад Вуловиќ, Бранислав Поповиќ - Броевите во стариот Египет
16. Леополд Верстрален - Мини историја на геометријата
17. Мирослава Михајлов - Питагорејска теорија на пропорции
18. Мирослава Михајлов - Питагорејската мистика на чистите броеви
19. Владимир Сурла - Питагорејска теорија на броеви
20. Д-р Икс - Легенда за шахот
21. Ратко Тошиќ - За потеклото на некои геометриски термини
22. Ратко Тошиќ - Историјата на една задача
23. Марија Попоска - За Питагоровата теорема
24. Димитар Џиџев - Од историјата на нулата
25. Димитар Џиџев - Позициони системи
26. Димитар Џиџев - Од историјата на сметањето
27. Димитар Џиџев - Геометријата во Стара Грција
28. Димитар Џиџев - За геометријата во Вавилон и Египет
29. Димитар Џиџев - Арапскиот придонес во математиката
30. Димитар Џиџев - Математиката во Византија
31. Димитар Џиџев - Математиката во Стариот Египет
32. Димитар Џиџев - Математиката во Месопотамија
33. Димтар Џиџев - Писмена нумерација
34. Димитар Џиџев - Од историјата на дропките
35. Гоце Шопкоски - Пресметување на бројот пи
36. Димитар Џиџев - Ахмесова сметанка (Ахмесов папирус)
37. Иван Ганчев - Еден наследник на папирусот на Ахмес
38. Елена Михајловска - Почетоците на математичките сознанија
39. Емилија Целакоска, Костадин Тренчевски - 100 годишнина од релативноста
40. Димитар Џиџев - Негативни броеви
41. Димитар Џиџев - Единични дропки
42. Аница Алексова - Математиката низ вековите
43. Владимир Стојановиќ - За квадратурата на кругот
44. Алија Муминагиќ - За ректификацијата на кружницата и квадратурата на кругот
45. Д-р Икс - Удвојување на коцка
46. Лилјана Поповиќ Грибовска - За една од најголемите полемики за авторство над некое откритие
47. Лилјана Поповиќ Грибовска - Математиката на временската оска
48. Владимир Стојановиќ - Поделба на агол на три еднакви дела со помош на трисектор
49. Д-р Икс -Трисекција на агол
50. Марија Попоска - Абакус - Најстара позната направа за пресметување
51. Адам Рис и лекомислениот геометар