Математиката низ вековите

Математички четива > Историја на математика > Математиката низ вековите

1. Мeтодија Јанчески, Викторија Илиеска, Анкица Спасова - Нераскинлива врска меѓу математиката, природата и уметноста
2. Никола Ристeвски - Филозовските песни свирени од математичката трува на Архангел Гаврил
3. Адам Рис и лекомислениот геометар
4. Франка Мириам Бруклер - Кратка историја на пријателските броеви
5. Марко Јураиќ - Историја на матриците и детерминантите
6. Жељко Хањш - Соробан, јапонски абак
7. Миодраг Рашковиќ - Приказна за малите и големите броеви (1-10 без 7 дел)
8. Магдалена Живковиќ - За трисекцијата на аголот
9. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 2. дел
10. Маријана Бориќ - Математичките реставрации на Марин Геталдиќ, 1. дел
11. Ивица Вуковиќ - Сплетки, двобои, самоубиство и кубната равенка
12. Франка Мириам Бруклер - Неколку историски докази на Питагоровата теорема
13. Стефан Мирчески - Големата теорема на Ферма
14. Драгана Јанков, Иван Папиќ - Три класични проблеми
15. Д-р Икс - Архимедовиот лукулус и задачата на Брамагупта
16. Ернест Стипаниќ - Ахмесовиот папирус
17. Франка Мириам Бруклер - Џиуџанг суаншу - девет поглавја на умеењето за сметање
18. Франка Мириам Бруклер - пи пред за него да се знае
19. Франка Мириам Бруклер - Египетски дропки
20. Драгана Јанков - Египетски дропки
21. Бруно Артман - Историјата на златниот пресек според Алберт ван дер Шот
22. Ненад Вуловиќ, Бранислав Поповиќ - Броевите во стариот Египет
23. Леополд Верстрален - Мини историја на геометријата
24. Мирослава Михајлов - Питагорејска теорија на пропорции
25. Мирослава Михајлов - Питагорејската мистика на чистите броеви
26. Владимир Сурла - Питагорејска теорија на броеви
27. Д-р Икс - Легенда за шахот
28. Ратко Тошиќ - За потеклото на некои геометриски термини
29. Ратко Тошиќ - Историјата на една задача
30. Марија Попоска - За Питагоровата теорема
31. Димитар Џиџев - Од историјата на нулата
32. Димитар Џиџев - Позициони системи
33. Димитар Џиџев - Од историјата на сметањето
34. Димитар Џиџев - Геометријата во Стара Грција
35. Димитар Џиџев - За геометријата во Вавилон и Египет
36. Димитар Џиџев - Арапскиот придонес во математиката
37. Димитар Џиџев - Математиката во Византија
38. Димитар Џиџев - Математиката во Стариот Египет
39. Димитар Џиџев - Математиката во Месопотамија
40. Димтар Џиџев - Писмена нумерација
41. Димитар Џиџев - Од историјата на дропките
42. Гоце Шопкоски - Пресметување на бројот пи
43. Димитар Џиџев - Ахмесова сметанка (Ахмесов папирус)
44. Иван Ганчев - Еден наследник на папирусот на Ахмес
45. Елена Михајловска - Почетоците на математичките сознанија
46. Емилија Целакоска, Костадин Тренчевски - 100 годишнина од релативноста
47. Димитар Џиџев - Негативни броеви
48. Димитар Џиџев - Единични дропки
49. Аница Алексова - Математиката низ вековите
50. Владимир Стојановиќ - За квадратурата на кругот
51. Алија Муминагиќ - За ректификацијата на кружницата и квадратурата на кругот
52. Д-р Икс - Удвојување на коцка
53. Лилјана Поповиќ Грибовска - За една од најголемите полемики за авторство над некое откритие
54. Лилјана Поповиќ Грибовска - Математиката на временската оска
55. Владимир Стојановиќ - Поделба на агол на три еднакви дела со помош на трисектор
56. Д-р Икс -Трисекција на агол
57. Марија Попоска - Абакус - Најстара позната направа за пресметување
58. Д-р Икс - Краток историски осврт на Фибоначиевите, Каталановите и Пеловите броеви