Теорија на графови

Математички четива > Основно образование > Теорија на графови

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Р. Деспотовиќ - Користење шеми - графови за решавање на некои задачи
2. П. М. Барабин - Решавање некои задачи и графови
3. М. Илиќ-Дајовиќ - Проблемот на седум мостови
4. М. Илиќ-Дајовиќ - За еден вид графови
5. Љубомир Чукиќ - Цртање фигурa со еден потез
6. Д. Безек - Нешто за графовите и нивната примена
7. Војислав Петровиќ - Што се тоа графови?
8. Богољуб Маринковиќ - Со еден потез