Финансиска математика

Математички четива > Средно образование > Финансиска математика

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ксенија Пукшец, Јосип Матејаш - Верижна сметка
2. Ева Павиќ, Бошко Шего - Проста каматна сметка
3. Ева Павиќ, Бошко Шего - Сложена каматна сметка
4. Бошко Шего, Марија Шпекуљак - Вечна рента
5. Ведран Којиќ, Бошко Шего - За односот меѓу простите и сложените камати
6. Жељко Зрно, Маријана Ќутук - Низите и каматните пресметувања
7. Јосип Матејаш, Тена Марушевиќ - За каматните пресметувања
8. Златко Ерјавец, Дражен Малиќ - За пресметувањето на каматите и кредитите
9. Мирта Беншиќ, Горан Беншиќ - Каматни пресметувања
10. Владимир Јорданов - Фибоначиевите броеви, теоријата на Елиот и тргувањето со хартии од вредност
11. Бојан Ковачиќ, Бојан Радичиќ - Споредба на квантитативните ефекти на основните каматни пресметувања
12. Бојан Ковачиќ, Бојан Радичиќ - Споредба на квантитативните ефекти на класичните модели на исплата на кредити
13. Иван Аниќ - Фокус на финансиската писменост
14. С. Малчески - Избор на средства за работа
15. С. Малчески, Г. Гулев -0 Финансиски пресметувања кај обврзници и акции 2
16. С. Малчески, Г. Гулев -0 Финансиски пресметувања кај обврзници и акции 1
17. С. Малчески, Г. Гулев - Дисконтни пресметувања
18. С. Малчески, Г. Гулев - Камата и каматни пресметувања