Веројатност и криптографија

Математички четива > Средно образование > Веројатност и криптографија

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Петар Лабура, Антун Туњиќ, Дарио Бојањац- Го заборавив бројот на телефонот одстанот во кој живеам
2. Љубица Бачиќ Ѓурачковиќ, Војислав Ѓурачковиќ - Веројатноси во играта Јамб
3. Јосип Арнериќ, Кристијан Протрка - Модели на анализа на варијансата (ANOVA)
4. Антониа Чоиќ, Вјекослав Ковач - Интранзитивни коцки
5. Даниел Кризманиќ - Да се смени или да не се смени вратата
6. Петар Величковиќ - Hello World - Асиметрична криптографија и RSA
7. Ненад Шувак - Hardy-Weinbergov модел на рамнотежа
8. Драгана Јанков Маширевиќ, Мирна Микиќ - Комбинаторика и веројатност - заедно низ танц
9. Драгана Јанков Маширевиќ, Ана Козиќ - Геометриската веројатност во секојдневниот живот
10. Дино Сејдиновиќ - Елиптичните криви во криптографијата
11. Бернадин Ибрахимпашиќ, Един Лиџан - Дигитален потпис
12. Бернадин Ибрахимпашиќ - RSA криптосостав
13. Georg J. Fuchsbauer - An Introduction to Probabilistic Encryption
14. Елена Хаџиева - Визуализација на податоци
15. Игри со монета
16. Ерблина Зеќири - Нетранзитивни коцки
17. Бранка Готовац,, Сања Типуриќ-Спужевиќ, Данијела Мариќ, Леонардо Павловиќ - Пресметување и примена на дискретни случајни променливи во хемија
18. Бернадин Ибрахимпашиќ, Адмир Карабеговиќ - Транспозициски шифри
19. Бернадин Ибрахимпашиќ - Супституциски криптографски шифри
20. Петар Величковиќ - Асиметрична криптографија и RSA
21. Бранислав Шобот - Веројатносни методи
22. Наталија Будински - Веројaтнoст дека Новак Ѓоковиќ ќе освои гем
23. Звонимир Шикиќ - Пет задачи од веројатност
24. Платон Димиќ - Кога пристигнуваат автобусите
25. Вера Малческа, Алексо Малчески - Основни поими од теоријата на кодирање