Теорија на графови

Математички четива > Средно образование > Теорија на графови

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Душан Ѓукиќ - Теорема на Хол
2. Синиша Режек - Секој со секого - спарување во Round Robin-овиот турнир
3. Снежана Мајсторовиќ, Долорес Беговиќ - Низа на степени на граф
4. Павле Мартиновиќ - Спарување кај бипартитните графови
5. Матеј Копиќ, Антоанета Клобучар - Мостовите на Калининград некогаш и сега
6. Марко Димовски - Теорија на графови и задачата за собирање купони
7. Иванчица Мирошевиќ - Спектрално партиционирање на граф
8. Иван Миховиловиќ, Анамари Накиќ - Пребројување на стебла со мал број темиња
9. Дино Сејдиновиќ - Дијкстрин алгоритам за наоѓање најкраток пат
10. Војислав Петровиќ - Проблемот на Кенигсбершките мостови (почеток на теоријата на графови)
11. Антоанета Клобучар, Бригита Тот - Спарување на графови и теоремата за бракот
12. Анета Велкоска - Математиката на социјалните мрежи