Математички талент

Работата со надарените ученици за математика во Република Македонија има долга традиција, која пред сѐ е во организирање на натпревари по математика во основното и средното образование. Но, оваа активност се одвива стихијно, што може да се заклучи од фактот дека ниту една институција или невладина организација досега нема изработено програми и соодветни систематизирани материјали, кои ќе ја поткрепат оваа значајна општествена дејност. Токму последното е цел на овој сајт, во кој се содржани како програми, така и соодветни материјали за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Програмите и материјалите кои се наоѓаат на сајтот беа планирани да бидат централен дел од системот на натпревари по математика, но заради одредени случувања од почетокот на 2018 година,

истите се најдоа на овој сајт, чија цел е да ја подржи работата со надарените ученици за математика во нашата држава, независно од тоа кој и како го води акредитираниот систем за натпревари. Постојниот систем на натпревари по математика не ги опфаќа учениците од второ и трето одделение, меѓутоа материјалите кои се содржат на сајтот целосно ги покриваат и овие две возрасни групи и тоа како од програмски, така и од содржински аспект (поглем број математички четива и збирки задачи). Основачите на сајтот и нивните соработници ги повикуваат на соработка сите заинтересирани колеги, сѐ со цел сајтот постојано да се надополнува и надоградува со нови и квалитетни материјали, кои ќе овозможат побрзо напредување на учениците надарени за математика.

Последно објавено

9. Омер Куртановиќ, Ненад Стојановиќ, Фатка Куленовиќ - Рационални и нерационални вредности на тригонометрските функции

Средно образование - Алгебра - 28.03.2023

10. Жарко Чулиќ - Судоку - Задачи 2

Средно образование - Популарно - 28.03.2023

11. Ивица Чулина - Развој уградбених система с ЕФМ8 микроконтролером (2 дел)

Средно образование - Информатика - 28.03.2023

12. Шефкет Арсланагиќ - Уште нешто за неравенството на Несбит

Средно образование - Неравенства - 28.03.2023

13. Драгољуб Милошевиќ - Едно неравенство за триаголникот и негово подобрување

Средно образование - Неравенства - 28.03.2023

14. {ефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Генерализација на едно геометриско неравенство

Средно образование - Неравенства - 28.03.2023

15. Петар Лабура, Антун Туњиќ, Дарио Бојањац- Го заборавив бројот на телефонот одстанот во кој живеам

Средно образование - Веројатност и криптографија - 28.03.2023

16. Ивица Чулина - Увод у уградбене рачуналне систаве (микроконтролере)

Средно образование - Информатика - 28.03.2023

Математички Четива

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Повеќе...

Книги

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование. Повеќе...