Геометрија

Математички четива > Почетно образование > Геометрија

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ристо Малчески - Математичко четиво за четврто и петто одделение - Геометриски задачи
2. Ристо Малчески - Пресметуваме и споредуваме должини
3. К. Аневска, В. Гоговска - Петнаесет подготвителни задачи за натпревари по математика за ученици од петто одделение
4. С. Малчески, М. Главче - Пресметуваме и споредуваме плоштини
5. С. Малчески, К. Аневска - Споредуваме и пресметуваме должини
6. Самоил Малчески - Броиме коцки
7. Самоил Малчески - Цртаме во правоаголна мрежа
8. Ристо Малчески - Пресметуваме периметри и плоштини
9. Ристо Малчески - Решаваме задачи со броење коцки
10. Катерина Аневска, Валентина Гоговска - Пресметуваме плоштини со броење
11. Самоил Малчески - Пресметуваме периметри и плоштини на фигури