Теориска математика

Математички четива > Високо образование > Теориска математика

1. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Строго конвексни и рамномерно конвексни нормирани простори
2. Марија Миложа Пандур, Иван Вуковиќ - Елементарни функции и елементарни полиња
3. Марија Павковиќ Кордиќ, Маја Андриќ - Што е полуизвод на функција
4. Јосип Матејаш - Повеќедимензионални топки
5. Вида Задељ-Мартиќ - Сингуларна декомпозиција на матрица од втор ред
6. Невен Богдановиќ - Математички области
7. Романа Цапор, Жељка Милин Шипуш - Геометријата на Минковски
8. Зехра Нуркановиќ, Мухамед Шмигаловиќ - Логаритамската конвексност на гама функцијата
9. Небојша Икодиновиќ - Што е математиката 1 - 4
10. Раде Живаљевиќ - Дали ни е тесно во три димензии
11. Раде Живаљевиќ - Боромејски прстени или Како уметнички да се закачи слика
12. Петра Јамбришко, Младен Вуковиќ - Еден необичен доказ
13. Матија Казалички - Прости броеви близнаци
14. Ивана Анатолиш, Бојан Басрак - Колку се големи, големите делители
15. Петар Свирчевиќ - Трансцедентност на вредности на триагонометриски функции од рационален број радијани
16. Бернадин Ибрахимпашиќ - Факторизација со помош на елиптички криви
17. Марко Стојановиќ, Дарко Вељан - Стуткана хартија, чаша лимунада, ракување, ветер на земјата и Брауеровата теорема за фиксна точка
18. Крешимир Сершиќ - Функцијата на Јосиф и уште нешто
19. Филип Босниќ, Вјекослав Ковач - Веројатностна лема за регуларност и нејзина примена во комбинаторика
20. Тони Милас, Михаела Рибичиќ Пенава, Кристиан Сабо - Примени на гама функцијата
21. Томислав Живковиќ - LU-декмпозиција на тридијагонална и циклично тридијагонална матрица
22. Сузана Бингулац, Иван Матиќ - Кинеска теорема за остатоци за полиноми
23. Соња Горјанц, Ема Јуркин - Геометриско место точки еднакво оддалечени од две разминувачки прави
24. Снежана Мајсторовиќ, Катарина Винцетиќ - Целосна збрка (деаранжмани)
25. Рајна Рајиќ - За нилпотентните матрици од втор ред
26. Раде Живаљевиќ - Шпернеровата Лема
27. Петра Цорн, Рудолф Сцитовски - Еден проблем на глобална оптимизација
28. Петра Цорн, Ивана Кузмановиќ - Различни начини на задавање на рамнина во простор
29. Петар Свирчевиќ - Хеуристика и повеќедимензионален тетраедар
30. Ненад Стојановиќ, Зоран Митровиќ - Доказ за ирационалност на бројот е^p
31. Михаела Рибичиќ Пенава, Наташа Ујиќ - Полиноми на Јакоби
32. Михаела Рибичиќ Пенава, Дино Шкробар - Бета и гама функција
33. Михаела Рибичиќ Пенава, Антонио Нуиќ - Бернулиеви полиноми
34. Матеа Павлек, Озрен Перше - Векторски производ на R^n, нормирани алгебри и H-простори
35. Мартина Вучичевич, Ивана Божиќ, Бојан Ковачиќ - За ѓаволската крива
36. Марија Станиќ - Taxicab броеви
37. Марија Милоложа Пандур, Маринела Пиљ - Генерализиран проблем на сопствени вредности
38. Мандалена Прањиќ, Рајна Рајиќ - Положбата на нулите на полином
39. Љупчо Настовски, Билјана Начевска - Моќта и немоќта на очигледното во математиката
40. Лука Марохниќ, Бојан Ковачиќ, Бојан Радишиќ - Положбата на нулите на полином од облик X^n-X-1
41. Лилјана Арамбашиќ, Ивона Завишиќ - p-норми на R^2, кружници Sp и броеви πp
42. Крешимир Буразин, Уна Радојичиќ - Вовед во варијационото сметање и неговата историја
43. Катерина Хаџи-Велкова Санева, Сања Атанасова - Обопштување на поимот функција, вовед во дистрибуции
44. Јелена Ковачевиќ, Јошко Мандиќ, Тања Вучичиќ - Гершгориновата локација на спектарот и примена
45. Јасенка Аугустиновиќ - Условеност на систем линеарни равенки
46. Ивана Кузмановиќ - Најдобра l ͚ на решението на систем линеарни равенки со една непозната
47. Иван Сочо, Маја Андриќ - Неравенството на Опиал
48. Иван Солдо - Различни начини на множење на матрици
49. Иван Кузмановиќ - Растојание на точка до крива
50. Зоран Томљановиќ, Матеа Угрица - QR декомпозиција со Гивенсовата ротација и примени
51. Жељко Зрно - Партиција на множество и релацијата за еквиваленција. Белови броеви
52. Емилија Целакоска - За нормалните и абнормалните реални броеви
53. Елена Хаџиева, Јован Петкоски - Фрактали - дефиниција, конструкција, својства и примена
54. Драгана Јанков Маширевиќ, Нера Кеглевиќ - Неравенствата на Чебишев и Марков во теоријата на веројатност
55. Драган Ѓокиќ - Дворазмер
56. Домагој Матијевиќ, Домагој Шевердија - Проблем на видливост
57. Адмир Хусеини - Идентитетот на троен производ на Јакоби
58. Адмир Хусеини - Бинарни квадратни форми
59. S. K. Khattri - Incarcerating the Euler-Mascheroni constant ϒ
60. Дино Сејдиновиќ, Ирма Тановиќ - За хармонсикиот ред и неговите делови
61. Дамира Кечек - Методи на пресметување на детерминанта на матрица од n-ти ред
62. Владимир Јанковиќ - Изопериметриски проблем
63. Вјекослав Ковач - Бесконечни и конечни формулации на математичките резултати
64. Бојан Ковачиќ, Ивана Божиќ, Тихана Стрмечки - За универзалната параболичка константа
65. Бартол Борозан, Зоран Томљановиќ - Стабилност на линеарни динамички системи
66. Анастасија Трајанова - Периодичноста кај дискретните динамички системи и теоремата на Шарковски