Теориска математика

Математички четива > Високо образование > Теориска математика

1. Јосип Матејаш - Повеќедимензионални топки
2. Вида Задељ-Мартиќ - Сингуларна декомпозиција на матрица од втор ред
3. Невен Богдановиќ - Математички области
4. Романа Цапор, Жељка Милин Шипуш - Геометријата на Минковски
5. Зехра Нуркановиќ, Мухамед Шмигаловиќ - Логаритамската конвексност на гама функцијата
6. Небојша Икодиновиќ - Што е математиката 1 - 4
7. Раде Живаљевиќ - Дали ни е тесно во три димензии
8. Раде Живаљевиќ - Боромејски прстени или Како уметнички да се закачи слика
9. Петра Јамбришко, Младен Вуковиќ - Еден необичен доказ
10. Матија Казалички - Прости броеви близнаци
11. Ивана Анатолиш, Бојан Басрак - Колку се големи, големите делители
12. Петар Свирчевиќ - Трансцедентност на вредности на триагонометриски функции од рационален број радијани
13. Бернадин Ибрахимпашиќ - Факторизација со помош на елиптички криви
14. Марко Стојановиќ, Дарко Вељан - Стуткана хартија, чаша лимунада, ракување, ветер на земјата и Брауеровата теорема за фиксна точка
15. Крешимир Сершиќ - Функцијата на Јосиф и уште нешто
16. Филип Босниќ, Вјекослав Ковач - Веројатностна лема за регуларност и нејзина примена во комбинаторика
17. Тони Милас, Михаела Рибичиќ Пенава, Кристиан Сабо - Примени на гама функцијата
18. Томислав Живковиќ - LU-декмпозиција на тридијагонална и циклично тридијагонална матрица
19. Сузана Бингулац, Иван Матиќ - Кинеска теорема за остатоци за полиноми
20. Соња Горјанц, Ема Јуркин - Геометриско место точки еднакво оддалечени од две разминувачки прави
21. Снежана Мајсторовиќ, Катарина Винцетиќ - Целосна збрка (деаранжмани)
22. Рајна Рајиќ - За нилпотентните матрици од втор ред
23. Раде Живаљевиќ - Шпернеровата Лема
24. Петра Цорн, Рудолф Сцитовски - Еден проблем на глобална оптимизација
25. Петра Цорн, Ивана Кузмановиќ - Различни начини на задавање на рамнина во простор
26. Петар Свирчевиќ - Хеуристика и повеќедимензионален тетраедар
27. Ненад Стојановиќ, Зоран Митровиќ - Доказ за ирационалност на бројот е^p
28. Михаела Рибичиќ Пенава, Наташа Ујиќ - Полиноми на Јакоби
29. Михаела Рибичиќ Пенава, Дино Шкробар - Бета и гама функција
30. Михаела Рибичиќ Пенава, Антонио Нуиќ - Бернулиеви полиноми
31. Матеа Павлек, Озрен Перше - Векторски производ на R^n, нормирани алгебри и H-простори
32. Мартина Вучичевич, Ивана Божиќ, Бојан Ковачиќ - За ѓаволската крива
33. Марија Станиќ - Taxicab броеви
34. Марија Милоложа Пандур, Маринела Пиљ - Генерализиран проблем на сопствени вредности
35. Мандалена Прањиќ, Рајна Рајиќ - Положбата на нулите на полином
36. Љупчо Настовски, Билјана Начевска - Моќта и немоќта на очигледното во математиката
37. Лука Марохниќ, Бојан Ковачиќ, Бојан Радишиќ - Положбата на нулите на полином од облик X^n-X-1
38. Лилјана Арамбашиќ, Ивона Завишиќ - p-норми на R^2, кружници Sp и броеви πp
39. Крешимир Буразин, Уна Радојичиќ - Вовед во варијационото сметање и неговата историја
40. Катерина Хаџи-Велкова Санева, Сања Атанасова - Обопштување на поимот функција, вовед во дистрибуции
41. Јелена Ковачевиќ, Јошко Мандиќ, Тања Вучичиќ - Гершгориновата локација на спектарот и примена
42. Јасенка Аугустиновиќ - Условеност на систем линеарни равенки
43. Ивана Кузмановиќ - Најдобра l ͚ на решението на систем линеарни равенки со една непозната
44. Иван Сочо, Маја Андриќ - Неравенството на Опиал
45. Иван Солдо - Различни начини на множење на матрици
46. Иван Кузмановиќ - Растојание на точка до крива
47. Зоран Томљановиќ, Матеа Угрица - QR декомпозиција со Гивенсовата ротација и примени
48. Жељко Зрно - Партиција на множество и релацијата за еквиваленција. Белови броеви
49. Емилија Целакоска - За нормалните и абнормалните реални броеви
50. Елена Хаџиева, Јован Петкоски - Фрактали - дефиниција, конструкција, својства и примена
51. Драгана Јанков Маширевиќ, Нера Кеглевиќ - Неравенствата на Чебишев и Марков во теоријата на веројатност
52. Драган Ѓокиќ - Дворазмер
53. Домагој Матијевиќ, Домагој Шевердија - Проблем на видливост
54. Адмир Хусеини - Идентитетот на троен производ на Јакоби
55. Адмир Хусеини - Бинарни квадратни форми
56. S. K. Khattri - Incarcerating the Euler-Mascheroni constant ϒ
57. Дино Сејдиновиќ, Ирма Тановиќ - За хармонсикиот ред и неговите делови
58. Дамира Кечек - Методи на пресметување на детерминанта на матрица од n-ти ред
59. Владимир Јанковиќ - Изопериметриски проблем
60. Вјекослав Ковач - Бесконечни и конечни формулации на математичките резултати
61. Бојан Ковачиќ, Ивана Божиќ, Тихана Стрмечки - За универзалната параболичка константа
62. Бартол Борозан, Зоран Томљановиќ - Стабилност на линеарни динамички системи
63. Анастасија Трајанова - Периодичноста кај дискретните динамички системи и теоремата на Шарковски