Теориска математика

Математички четива > Високо образование > Теориска математика

1. Раде Живаљевиќ - Дали ни е тесно во три димензии
2. Раде Живаљевиќ - Боромејски прстени или Како уметнички да се закачи слика
3. Петра Јамбришко, Младен Вуковиќ - Еден необичен доказ
4. Матија Казалички - Прости броеви близнаци
5. Ивана Анатолиш, Бојан Басрак - Колку се големи, големите делители
6. Петар Свирчевиќ - Трансцедентност на вредности на триагонометриски функции од рационален број радијани
7. Бернадин Ибрахимпашиќ - Факторизација со помош на елиптички криви
8. Марко Стојановиќ, Дарко Вељан - Стуткана хартија, чаша лимунада, ракување, ветер на земјата и Брауеровата теорема за фиксна точка
9. Крешимир Сершиќ - Функцијата на Јосиф и уште нешто
10. Филип Босниќ, Вјекослав Ковач - Веројатностна лема за регуларност и нејзина примена во комбинаторика
11. Тони Милас, Михаела Рибичиќ Пенава, Кристиан Сабо - Примени на гама функцијата
12. Томислав Живковиќ - LU-декмпозиција на тридијагонална и циклично тридијагонална матрица
13. Сузана Бингулац, Иван Матиќ - Кинеска теорема за остатоци за полиноми
14. Соња Горјанц, Ема Јуркин - Геометриско место точки еднакво оддалечени од две разминувачки прави
15. Снежана Мајсторовиќ, Катарина Винцетиќ - Целосна збрка (деаранжмани)
16. Рајна Рајиќ - За нилпотентните матрици од втор ред
17. Раде Живаљевиќ - Шпернеровата Лема
18. Петра Цорн, Рудолф Сцитовски - Еден проблем на глобална оптимизација
19. Петра Цорн, Ивана Кузмановиќ - Различни начини на задавање на рамнина во простор
20. Петар Свирчевиќ - Хеуристика и повеќедимензионален тетраедар
21. Ненад Стојановиќ, Зоран Митровиќ - Доказ за ирационалност на бројот е^p
22. Михаела Рибичиќ Пенава, Наташа Ујиќ - Полиноми на Јакоби
23. Михаела Рибичиќ Пенава, Дино Шкробар - Бета и гама функција
24. Михаела Рибичиќ Пенава, Антонио Нуиќ - Бернулиеви полиноми
25. Матеа Павлек, Озрен Перше - Векторски производ на R^n, нормирани алгебри и H-простори
26. Мартина Вучичевич, Ивана Божиќ, Бојан Ковачиќ - За ѓаволската крива
27. Марија Станиќ - Taxicab броеви
28. Марија Милоложа Пандур, Маринела Пиљ - Генерализиран проблем на сопствени вредности
29. Мандалена Прањиќ, Рајна Рајиќ - Положбата на нулите на полином
30. Љупчо Настовски, Билјана Начевска - Моќта и немоќта на очигледното во математиката
31. Лука Марохниќ, Бојан Ковачиќ, Бојан Радишиќ - Положбата на нулите на полином од облик X^n-X-1
32. Лилјана Арамбашиќ, Ивона Завишиќ - p-норми на R^2, кружници Sp и броеви πp
33. Крешимир Буразин, Уна Радојичиќ - Вовед во варијационото сметање и неговата историја
34. Катерина Хаџи-Велкова Санева, Сања Атанасова - Обопштување на поимот функција, вовед во дистрибуции
35. Јелена Ковачевиќ, Јошко Мандиќ, Тања Вучичиќ - Гершгориновата локација на спектарот и примена
36. Јасенка Аугустиновиќ - Условеност на систем линеарни равенки
37. Ивана Кузмановиќ - Најдобра l ͚ на решението на систем линеарни равенки со една непозната
38. Иван Сочо, Маја Андриќ - Неравенството на Опиал
39. Иван Солдо - Различни начини на множење на матрици
40. Иван Кузмановиќ - Растојание на точка до крива
41. Зоран Томљановиќ, Матеа Угрица - QR декомпозиција со Гивенсовата ротација и примени
42. Жељко Зрно - Партиција на множество и релацијата за еквиваленција. Белови броеви
43. Емилија Целакоска - За нормалните и абнормалните реални броеви
44. Елена Хаџиева, Јован Петкоски - Фрактали - дефиниција, конструкција, својства и примена
45. Драгана Јанков Маширевиќ, Нера Кеглевиќ - Неравенствата на Чебишев и Марков во теоријата на веројатност
46. Драган Ѓокиќ - Дворазмер
47. Домагој Матијевиќ, Домагој Шевердија - Проблем на видливост
48. Адмир Хусеини - Идентитетот на троен производ на Јакоби
49. Адмир Хусеини - Бинарни квадратни форми
50. S. K. Khattri - Incarcerating the Euler-Mascheroni constant ϒ
51. Дино Сејдиновиќ, Ирма Тановиќ - За хармонсикиот ред и неговите делови
52. Дамира Кечек - Методи на пресметување на детерминанта на матрица од n-ти ред
53. Владимир Јанковиќ - Изопериметриски проблем
54. Вјекослав Ковач - Бесконечни и конечни формулации на математичките резултати
55. Бојан Ковачиќ, Ивана Божиќ, Тихана Стрмечки - За универзалната параболичка константа
56. Бартол Борозан, Зоран Томљановиќ - Стабилност на линеарни динамички системи
57. Анастасија Трајанова - Периодичноста кај дискретните динамички системи и теоремата на Шарковски