Броеви

Математички четива > Основно образование > Броеви

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ратко Тошиќ - За бројот 1089
2. Самоил Малчески, Даниел Велинов - Теоријата на броеви во јуниорски олимписки задачи
3. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Обопштување на една позната задача
4. Младен Матиќ - Конгруенции
5. Шефкет Арсланагиќ - Три решенија на една квадратна Диофантова равенка
6. Шефкет Арсланагиќ - За деливоста на целите броеви
7. Алија Муминагиќ - За една математичка задача
8. Мирјана Ѓориќ, Бранислав Ѓурѓевац - Ја завршуваме школската 1987-88, ја чекаме школската 1988-89 година
9. Живота Јоксимовиќ - Питагорови броеви
10. Ристо Малчески - Претставување на природните броеви како збирови и разлика на квадрати
11. А. П. Савин, Л. М. Финк - Разговор во трамвај
12. Самоил Малчески - Бројни системи
13. Ратко Тошиќ - 2008 како збир на различни квадрати
14. Миловановиќ, Р. Равенки со функцијата цел дел
15. Зоран Каделбург - Проблемот на Архимед за говедата
16. Зоран Каделбург - Триаголни броеви
17. Весна Целакоска-Јорданова - Шеми за распоредување на простите броеви
18. Сенада Мустафиќ - Фигуративни броеви
19. Воислав Андриќ - Хипотеза на Голдбах
20. Ратко Тошиќ - За бројот 2016
21. Ратко Тошиќ - Со почетокот на 2015. година
22. Ратко Тошиќ - Со почетокот на 2014.година
23. Ратко Тошиќ - Со почетокот на 2013.година
24. Ратко Тошиќ - Во пресрет на 2012. година
25. Ратко Тошиќ - Простата 2011. година
26. Ратко Тошиќ - Во пресрет на 2010. година
27. Шефкет Арсланагиќ - За функцијата на обратна пропорционаност и нејзината примена
28. Шефкет Арсланагиќ - За деливост на целите броеви
29. Војислав Андриќ - Број на делители на природен број
30. Ратко Тошиќ - Тие чудесни броеви
31. Ратко Тошиќ - Производ на два последователни броја
32. Ратко Тошиќ - За еден вид симетрија на броевите
33. Самоил Малчески, Вера Зенга-Малческа - Подготвителни задачи за математички олимпијади - теорија на броеви
34. Ратко Тошиќ - Рационален или ирационален (три кратки докази)
35. Самоил Малчески - Одбрани задачи од теорија на броеви
36. Самоил Малчески - Посебни признаци за деливост
37. Самоил Малчески - Совршени броеви
38. Самоил Малчески - Прости и сложени броеви
39. Владимир Стојановиќ - Конгруенции
40. Илија Јанев - За квадратите на природните броеви
41. Марија Попоска - Хипотези на Голдбах и Ојлер
42. Самоил Малчески, Марија Попоска - Диофантови равенки од повисок ред II
43. Марија Попоска, Самоил Малчески - Диофантови равенки од повисок ред I
44. Карстенсен, Муминагиќ - Да се запрашаме ...
45. М. Попоска - Решаваме задачи со броеви
46. Р. Малчески - Решавање на некои нелинеарни Диофантови равенки
47. Алија Муминагиќ - За една позната задача - магичниот број 1089
48. К. Аневска, А. Малчески - Метод на Ферма за реешавање Диофантови равенки
49. К. Аневска - Питагорови тројки
50. И. Димовски - Број на делители
51. Р. Малчески - Линеарна Диофантова равенка
52. С. Гроздев - Црвенкапа и Диофантовата равенка од прв ред
53. И. Шаркова - Последните цифри
54. Р. Малчески, К. Аневска - Мала теорема на Ферма
55. К. Аневска, Р. Малчески - Конгруенции во множеството на целите броеви 2
56. Р. Малчески, К. Аневска - Конгруенции во множеството на целите броеви 1