Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Диофантови математички натпревари 2022.-2023.
2. Самоил Малчески, Ристо Малчески - Математички талент 37: Подготвителни задачи за натпревари за учениците од IV и V одделение
3. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Методи Главче - Математички талент П6 (збирка нерешени задачи за натпревари за учениците од 2 и 3 одделение)
4. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 34 (збирка нерешени задачи за натпревари за учениците од 4 и 5 одделение)
5. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 28 (збирка подготвителни задачи за натпревари за 4 и 5 одделение)
6. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 25 (збирка задачи за IV и V одделение)
7. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Слаѓана Брсаковска, Катерина Аневска, Методи Главче- Математички талент 22 (збирка задачи за IV и V одделение)
8. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математички талент П5 (збирка задачи за II и III одделение)
9. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 19 (збирка задачи за IV и V одделение)
10. Ристо Малчески - Математички талент П4 (збирка задачи за III одделение - втор дел)
11. Ристо Малчески - Математички талент П3 (збирка задачи за II одделение - втор дел)
12. Ристо Малчески - Математички талент 14 (збирка задачи за V одделение - втор дел)
13. Ристо Малчески - Математички талент 13 (збирка задачи за IV одделение - втор дел)
14. Ристо Малчески - Математички талент П-2 (збирка задачи за III одделение)
15. Ристо Малчески - Математички талент П-1 (збирка задачи за II одделение)
16. Владимир Стојановиќ - Плус IV (за петто одделение)
17. Владимир Стојановиќ - Плус III (за четврто одделение)