Применета математика

Математички четива > Високо образование > Применета математика

1. Стево Ѓорѓиев - Стратифициран случаен примерок
2. Мирта Беншиќ, Данијел Граховац, Доминик Михалчиќ - Линеарната регресија преку пример
3. Доминик Михалчиќ, Ненад Шувак - Управување со ризик при тргување со акции
4. Даниел Граховац, Доминик Михалчиќ - Случајни процеси дефинирани со интеграл во однос на случајна мера
5. Весна Дивковиќ, Лаура Лукиќ, Елвир Мемиќ, Самир Карасуљиќ – За нумеричкото решавање на Кошиевиот проблем со методите на Рунге-Кута на Шишкинова мрежа
6. Ана Белцар, Соња Штимац - Динамика на Хеноновите пресликувања
7. Лука Нералиќ - За линеарното програмирање, IV, 1. дел
8. Лука Нералиќ - За линеарното програмирање, IV, 2. дел
9. Ведран Шего - P=NP
10. Ведран Шего - P=NP
11. Јосип Матејаш, Валентина Шимиќ - Определување полином низ зададени точки
12. Бошко Шего, Тухана Шкрињариќ - Решавање на моделот на пазарна рамнотежа со помош на диференцна равенка
13. Петар Жугец - Траењето на денот
14. Јосип Арнериќ, Данијел Балек - Регресиона анализа во мерењето на сезонските варијации на бројот на патниците во аеродромите на Република Хрватска
15. Петар Жугец - Оптички илузии
16. Филип Трајковски - Декомпозиција на матрица на нејзините сингуларни вредности, анализа на нејзината временска и просторна сложеност и примена при компресија на слики
17. Ребека Гашпариќ, Ивана Сламиќ - Теорема на Жордан и примена во дигиталната обработка на слики
18. Бошко Шего, Тухана Шкрињариќ - Решавање на моделот на пазарна рамнотежа со помош на диференцијална равенка
19. Кристиан Сабо, Рудолф Сцитовски, Иван Вазлер - Групирање податоци - кластери
20. Маја Андријевиќ, Ивана Кузмановиќ Ивичиќ - Математички модел на проблемот на школски распоред
21. Филип Николовски - Нумеричка апроксимација на извод на функција од реална променлива со помош на имагинарен чекор
22. Филип Николовски - Логистичка регресија и нејзина примена на задачи од бинарна класификација
23. Тамара Кафтанџиева, Виолета Цветковска - Одлучување на младата популација во доменот на личните финансии, повеќекритериумски пристап
24. Стефан Мирчевски - Техники за генерирање случајни проенливи во систем на масовно опслужување од типот ...
25. Стево Ѓоргиев - Шапли-Шубик индекс на моќност -од теорија до секојдневие
26. Стево Ѓоргиев - (Не)возможна ослободителна стратегија
27. Слободан Јелиќ - Примена на каракетристичните функции во статистикаta
28. Раде Живањевиќ - Бендорфов закон
29. Предраг Новаковиќ - Проширен Бифонов експеримент
30. Петар Жугец, Иван Топиќ, Дарио Рудец - Сенка на одбивно Рутерфордово распрскување
31. Петар Жугец, Давор Хорватиќ - Среќа
32. Петар Жугец - Колку точки ...
33. Николина Арачиќ, Игор Пажанин - Математички модел за проблемот на незапосленост
34. Невена Серафимова - Панденски игри и стратегии
35. Невена Серафимова - На темната страна, од заблуда и манипулација до лага и измама
36. Невена Серафимова - Игрите Еренфојт-Фрајсе, за логичките искази и строгите доказ
37. Невена Серафимова - Игри во политика, економија, војна - колку навистина сме сериозни
38. Невена Серафимова - Затвореничка дилема - контекст, предизвици, варијации
39. Моника Пешевска, Александар Ѓурчиновски - Матемаиката на иднината - патување со натсветлински брзини
40. Михаел Алипиќ, Игор Велчиќ - Изведување на равенката на дискретен Калманов филтер
41. Мирна Чалија Матијевиќ, Бојан Радишиќ - Нешов еквилибриум
42. Марко Димовски, Ирена Стојковска - Бриеровиот скок и предвидувачките турнири
43. Марко Димовски - Окамовото сечило низ перспективата на Бејзовата статистика
44. Марија Михова - Формални граматики и нивна примена во дизајн на програмски јазици
45. Луцијана Грчиќ, Кристијан Сабо - Нелдер-Меадова метода, локална метода за директна безусловна оптимизација
46. Лука Брчиќ, Данака Пажанин, Игор Пажанин - Стохастички модел на раст на популација
47. Кристина Новковска, Марко Димоски - Математички модел на францускиот парадокс
48. Крешимир Буразин, Јелена Јанков - Музиката на жицата која трепери
49. Катарина Тодоровска - Примена на алгебарските хиперструктури во природните науки
50. Јаков Митровски, Марија Михова - Користење на матрична факторизација во системи за препорачување
51. Ирена Стојковска - Одлучување во услови на ризик и неизвесност
52. Ирена Стојковска - Законот на Бенфорд на првата значајна цифра
53. Ирена Стојковска - Задача на најдобар избор и оптимално запирање
54. Ерблина Зеќири - Простор на конфигурации на тополошки простор и негова примена во роботиката
55. Дафина Шекутковска - Примена на топологијата во атмосферските науки за предвидување атмосферски појави преку препознавање на облици заоблици
56. Даниел Граховац, Луцијана Грчиќ - Долгорочна зависност
57. Даниел Граховац, Ана Леко - Моделирање на ризикот во осигурување
58. Даниел Граховац - Дводимензионален интерполациски сплајн
59. Дамира Кечек - Битка на половите
60. Бојан Јефтиќ - Трчање по дожд - добра или лоша идеја
61. Анета Гацовска-Барандовска - Демографските промени низ призмата на математичките модели
62. Андријана Бркиќ, Бојан Басрак - Поасонови точкести процеси
63. Абдула Букла, Бесник Исмаили - Примена на диференцијалните равенки во биологијата
64. Абдула Букла - Интересни примени на теоремата на Стоун-Туки, Дирихлеовиот пронцип на кутии и теоремата за стабилност