Применета математика

Математички четива > Високо образование > Применета математика

1. Ведран Шего - P=NP
2. Ведран Шего - P=NP
3. Јосип Матејаш, Валентина Шимиќ - Определување полином низ зададени точки
4. Бошко Шего, Тухана Шкрињариќ - Решавање на моделот на пазарна рамнотежа со помош на диференцна равенка
5. Петар Жугец - Траењето на денот
6. Јосип Арнериќ, Данијел Балек - Регресиона анализа во мерењето на сезонските варијации на бројот на патниците во аеродромите на Република Хрватска
7. Петар Жугец - Оптички илузии
8. Филип Трајковски - Декомпозиција на матрица на нејзините сингуларни вредности, анализа на нејзината временска и просторна сложеност и примена при компресија на слики
9. Ребека Гашпариќ, Ивана Сламиќ - Теорема на Жордан и примена во дигиталната обработка на слики
10. Бошко Шего, Тухана Шкрињариќ - Решавање на моделот на пазарна рамнотежа со помош на диференцијална равенка
11. Кристиан Сабо, Рудолф Сцитовски, Иван Вазлер - Групирање податоци - кластери
12. Маја Андријевиќ, Ивана Кузмановиќ Ивичиќ - Математички модел на проблемот на школски распоред
13. Филип Николовски - Нумеричка апроксимација на извод на функција од реална променлива со помош на имагинарен чекор
14. Филип Николовски - Логистичка регресија и нејзина примена на задачи од бинарна класификација
15. Тамара Кафтанџиева, Виолета Цветковска - Одлучување на младата популација во доменот на личните финансии, повеќекритериумски пристап
16. Стефан Мирчевски - Техники за генерирање случајни проенливи во систем на масовно опслужување од типот ...
17. Стево Ѓоргиев - Шапли-Шубик индекс на моќност -од теорија до секојдневие
18. Стево Ѓоргиев - (Не)возможна ослободителна стратегија
19. Слободан Јелиќ - Примена на каракетристичните функции во статистикаta
20. Раде Живањевиќ - Бендорфов закон
21. Предраг Новаковиќ - Проширен Бифонов експеримент
22. Петар Жугец, Иван Топиќ, Дарио Рудец - Сенка на одбивно Рутерфордово распрскување
23. Петар Жугец, Давор Хорватиќ - Среќа
24. Петар Жугец - Колку точки ...
25. Николина Арачиќ, Игор Пажанин - Математички модел за проблемот на незапосленост
26. Невена Серафимова - Панденски игри и стратегии
27. Невена Серафимова - На темната страна, од заблуда и манипулација до лага и измама
28. Невена Серафимова - Игрите Еренфојт-Фрајсе, за логичките искази и строгите доказ
29. Невена Серафимова - Игри во политика, економија, војна - колку навистина сме сериозни
30. Невена Серафимова - Затвореничка дилема - контекст, предизвици, варијации
31. Моника Пешевска, Александар Ѓурчиновски - Матемаиката на иднината - патување со натсветлински брзини
32. Михаел Алипиќ, Игор Велчиќ - Изведување на равенката на дискретен Калманов филтер
33. Мирна Чалија Матијевиќ, Бојан Радишиќ - Нешов еквилибриум
34. Марко Димовски, Ирена Стојковска - Бриеровиот скок и предвидувачките турнири
35. Марко Димовски - Окамовото сечило низ перспективата на Бејзовата статистика
36. Марија Михова - Формални граматики и нивна примена во дизајн на програмски јазици
37. Луцијана Грчиќ, Кристијан Сабо - Нелдер-Меадова метода, локална метода за директна безусловна оптимизација
38. Лука Брчиќ, Данака Пажанин, Игор Пажанин - Стохастички модел на раст на популација
39. Кристина Новковска, Марко Димоски - Математички модел на францускиот парадокс
40. Крешимир Буразин, Јелена Јанков - Музиката на жицата која трепери
41. Катарина Тодоровска - Примена на алгебарските хиперструктури во природните науки
42. Јаков Митровски, Марија Михова - Користење на матрична факторизација во системи за препорачување
43. Ирена Стојковска - Одлучување во услови на ризик и неизвесност
44. Ирена Стојковска - Законот на Бенфорд на првата значајна цифра
45. Ирена Стојковска - Задача на најдобар избор и оптимално запирање
46. Ерблина Зеќири - Простор на конфигурации на тополошки простор и негова примена во роботиката
47. Дафина Шекутковска - Примена на топологијата во атмосферските науки за предвидување атмосферски појави преку препознавање на облици заоблици
48. Даниел Граховац, Луцијана Грчиќ - Долгорочна зависност
49. Даниел Граховац, Ана Леко - Моделирање на ризикот во осигурување
50. Даниел Граховац - Дводимензионален интерполациски сплајн
51. Дамира Кечек - Битка на половите
52. Бојан Јефтиќ - Трчање по дожд - добра или лоша идеја
53. Анета Гацовска-Барандовска - Демографските промени низ призмата на математичките модели
54. Андријана Бркиќ, Бојан Басрак - Поасонови точкести процеси
55. Абдула Букла, Бесник Исмаили - Примена на диференцијалните равенки во биологијата
56. Абдула Букла - Интересни примени на теоремата на Стоун-Туки, Дирихлеовиот пронцип на кутии и теоремата за стабилност