Применета математика

Математички четива > Високо образование > Применета математика

1. Лука Нералиќ - За линеарното програмирање, IV, 1. дел
2. Лука Нералиќ - За линеарното програмирање, IV, 2. дел
3. Ведран Шего - P=NP
4. Ведран Шего - P=NP
5. Јосип Матејаш, Валентина Шимиќ - Определување полином низ зададени точки
6. Бошко Шего, Тухана Шкрињариќ - Решавање на моделот на пазарна рамнотежа со помош на диференцна равенка
7. Петар Жугец - Траењето на денот
8. Јосип Арнериќ, Данијел Балек - Регресиона анализа во мерењето на сезонските варијации на бројот на патниците во аеродромите на Република Хрватска
9. Петар Жугец - Оптички илузии
10. Филип Трајковски - Декомпозиција на матрица на нејзините сингуларни вредности, анализа на нејзината временска и просторна сложеност и примена при компресија на слики
11. Ребека Гашпариќ, Ивана Сламиќ - Теорема на Жордан и примена во дигиталната обработка на слики
12. Бошко Шего, Тухана Шкрињариќ - Решавање на моделот на пазарна рамнотежа со помош на диференцијална равенка
13. Кристиан Сабо, Рудолф Сцитовски, Иван Вазлер - Групирање податоци - кластери
14. Маја Андријевиќ, Ивана Кузмановиќ Ивичиќ - Математички модел на проблемот на школски распоред
15. Филип Николовски - Нумеричка апроксимација на извод на функција од реална променлива со помош на имагинарен чекор
16. Филип Николовски - Логистичка регресија и нејзина примена на задачи од бинарна класификација
17. Тамара Кафтанџиева, Виолета Цветковска - Одлучување на младата популација во доменот на личните финансии, повеќекритериумски пристап
18. Стефан Мирчевски - Техники за генерирање случајни проенливи во систем на масовно опслужување од типот ...
19. Стево Ѓоргиев - Шапли-Шубик индекс на моќност -од теорија до секојдневие
20. Стево Ѓоргиев - (Не)возможна ослободителна стратегија
21. Слободан Јелиќ - Примена на каракетристичните функции во статистикаta
22. Раде Живањевиќ - Бендорфов закон
23. Предраг Новаковиќ - Проширен Бифонов експеримент
24. Петар Жугец, Иван Топиќ, Дарио Рудец - Сенка на одбивно Рутерфордово распрскување
25. Петар Жугец, Давор Хорватиќ - Среќа
26. Петар Жугец - Колку точки ...
27. Николина Арачиќ, Игор Пажанин - Математички модел за проблемот на незапосленост
28. Невена Серафимова - Панденски игри и стратегии
29. Невена Серафимова - На темната страна, од заблуда и манипулација до лага и измама
30. Невена Серафимова - Игрите Еренфојт-Фрајсе, за логичките искази и строгите доказ
31. Невена Серафимова - Игри во политика, економија, војна - колку навистина сме сериозни
32. Невена Серафимова - Затвореничка дилема - контекст, предизвици, варијации
33. Моника Пешевска, Александар Ѓурчиновски - Матемаиката на иднината - патување со натсветлински брзини
34. Михаел Алипиќ, Игор Велчиќ - Изведување на равенката на дискретен Калманов филтер
35. Мирна Чалија Матијевиќ, Бојан Радишиќ - Нешов еквилибриум
36. Марко Димовски, Ирена Стојковска - Бриеровиот скок и предвидувачките турнири
37. Марко Димовски - Окамовото сечило низ перспективата на Бејзовата статистика
38. Марија Михова - Формални граматики и нивна примена во дизајн на програмски јазици
39. Луцијана Грчиќ, Кристијан Сабо - Нелдер-Меадова метода, локална метода за директна безусловна оптимизација
40. Лука Брчиќ, Данака Пажанин, Игор Пажанин - Стохастички модел на раст на популација
41. Кристина Новковска, Марко Димоски - Математички модел на францускиот парадокс
42. Крешимир Буразин, Јелена Јанков - Музиката на жицата која трепери
43. Катарина Тодоровска - Примена на алгебарските хиперструктури во природните науки
44. Јаков Митровски, Марија Михова - Користење на матрична факторизација во системи за препорачување
45. Ирена Стојковска - Одлучување во услови на ризик и неизвесност
46. Ирена Стојковска - Законот на Бенфорд на првата значајна цифра
47. Ирена Стојковска - Задача на најдобар избор и оптимално запирање
48. Ерблина Зеќири - Простор на конфигурации на тополошки простор и негова примена во роботиката
49. Дафина Шекутковска - Примена на топологијата во атмосферските науки за предвидување атмосферски појави преку препознавање на облици заоблици
50. Даниел Граховац, Луцијана Грчиќ - Долгорочна зависност
51. Даниел Граховац, Ана Леко - Моделирање на ризикот во осигурување
52. Даниел Граховац - Дводимензионален интерполациски сплајн
53. Дамира Кечек - Битка на половите
54. Бојан Јефтиќ - Трчање по дожд - добра или лоша идеја
55. Анета Гацовска-Барандовска - Демографските промени низ призмата на математичките модели
56. Андријана Бркиќ, Бојан Басрак - Поасонови точкести процеси
57. Абдула Букла, Бесник Исмаили - Примена на диференцијалните равенки во биологијата
58. Абдула Букла - Интересни примени на теоремата на Стоун-Туки, Дирихлеовиот пронцип на кутии и теоремата за стабилност