Множества, логика и комбинаторика

Математички четива > Основно образование > Множества, логика и комбинаторика

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Драгољуб Милошевиќ - Некои примени на Паскаловиот триаголник
2. Борислав Симиќ - Латински квадрати
3. Платон Димиќ - Збор, два за паркетирањето
4. Милутин Богданов - Логичко-комбинаторни проблеми
5. Алија Муминагиќ - Уште за претурањето
6. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Логичките задачи на математичките натпревари
7. Ристо Малчески - Кој победи? Колку бодови освои?
8. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математика на правоаголна табла (прв дел)
9. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математика на правоаголна табла (втор дел)
10. Војислав Петровиќ - Биди магионичар
11. Павле Младеновиќ - Неколку математички игри
12. Павле Младеновиќ - Мал вовед во комбинаторика
13. Павле Младеновиќ - За расекувањето на квадратот
14. Павле Младеновиќ - Една математичка игра 2
15. Павле Младеновиќ - Една математичка игра 1
16. Војислав Андриќ - Пребројување на конечни множества
17. Војислав Андриќ - Магични квадрати
18. Војислав Андриќ - Колку решенија има
19. Војислав Андриќ - Броеви и коцка
20. Драгољуб Милошевиќ - Принцип на Дирихле и негови примени
21. В. Р. - Топови на шаховска табла
22. Владимир Стојановиќ - Како најбрзо ќе погодиме замислен природен број
23. Ратко Тошиќ - Правоаголник и квадрат
24. Ратко Тошиќ - Прошетката на г-н Петровиќ
25. Ратко Тошиќ - Премин преку река
26. Ратко Тошиќ - Полинима
27. Ратко Тошиќ - Парен или непарен
28. Ратко Тошиќ - Игра со 12 карти
29. Ратко Тошиќ - Броеви и игри
30. Самоил Малчески, Ристо Малчески - Подготвителни задачи за математички олимпијади - Комбинаторика
31. Самоил Малчески - Расекување обоена коцка на единечни коцкички
32. Владимир Стојановиќ - Решавање на некои задачи со помош на Ојлер-Венови дијаграми
33. Марија Попоска - Магични фигури
34. Самоил Малчески, Марија Попоска - Метод на инваријанти
35. Гоце Шопкоски - Соседни и несоседни држави
36. Стојко Стојоски, Коста Мишовски - Решавање на логички задачи
37. Гоце Шопкоски - Точки и искршени линии
38. Д-р Икс - Поделба на квадрат на остроаголни триаголници
39. Драгољуб Милошевиќ - Еден проблем на делба во врска со коцка
40. Ристо Малчески - Некоку задачи од комбинаторна геометрија
41. Владимир Стојановиќ - Занимливи својства на степените 2^n и 3^n
42. Сава Гроздев, Алекса Малчески - Малку математика на шаховска табла 2
43. Сава Гроздев, Алекса Малчески - Малку математика на шаховска табла 1
44. Емилија Камчева - Ти кажа, тој кажа и јас заклучив
45. Емилија Камчева - Принцип на Дирихле
46. Ристо Малчески, Марија Попоска - Елементарни логички задача
47. С. Малчески, Р. Малчески - Принцип на Дирихле 2
48. С. Малчески, Р. Малчески - Принцип на Дирихле
49. З. Мисајлевски, С. Малчески - Решаваме логички задачи
50. З. Мисајлевски, С. Малчески - Математички цртички или за секого по нешто
51. С. Малчески - Да размислуваме правилно
52. Р. Малчески, М. Главче - Занимливи броења
53. А. Малчески, К. Аневска - Решаваме задачи со множества
54. Неколку парадокси
55. А. Малчески - Патник на раскрсница
56. В. Гоговска - Вкупен број можности
57. Д. Милошевиж - Еден проблем во врска со расекување на коцка
58. Ристо Малчески - Математички игри 4
59. Ристо Малчески - Математички игри 3
60. Ристо Малчески - Математички игри 2
61. Ристо Малчески - Математички игри 1
62. Р. Малчески, А. Малчески - Ајде да размислуваме правилно
63. Р. Малчески - Покривање на рамностран триаголник со рамнострани триаголници
64. Р. Малчески - Метод на инваријанти 2
65. Р. Малчески - Метод на инваријанти 1
66. Ристо Малчески - Кралот Артур и тркалезната маса
67. Р. Малчески - И ова е лесно - алгоритам за решавање задачи со претурање
68. В. Гоговска - Неменливи големини
69. В. Гоговска - Математички игри во кои се определува најголема или најмала вредност
70. Костадин Тренчевски - За младите логичари
71. Павле Младеновиќ - Правила за еднаков број, збир и производ
72. Илија Јанев - Пак броење
73. Илија Јанев - И броењето не е лесно
74. Христо Лесов - Принцип на Дирихле
75. В. Петровиќ - Натпревар во повеќебој
76. С. Дојчев - Дали е можно? Дали постои?
77. С. Гроздев - Да побараме она што не се менува
78. С. Гроздев, К. Аневска - Патување на островот на витезите и лажговците
79. С. Грозед, К. Аневска - Броиме со помош на графови
80. С. Гроздев, К. Аневска - Боиме броеви
81. Катерина Аневска - Покривање на шаховска табла
82. М. Главче, К. Аневска - Мериме и споредуваме тежини 2
83. К. Аневска, М. Главче - Мериме и споредуваме тежини 1
84. Катерина Анвеска - Логички парадокси
85. Самоил Малчески - Ајде да размислуваме правилно