Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Димитра Карчицка, Дорка Коробар - Основи на линеарното програмирање
2. РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, 1959-2000.
3. Р. Тошић, Н. Икодиновић, М. Станић, С. Димитријевић - ТАНГЕНТА 10, Збирка решених задатака објављених у рубрици „Задаци из математике“ часописа „Тангента“ 1995-2005. год.
4. Павле Младеновић, Ђ. Кртинић - МЕЂУНАРОДНЕ И БАЛКАНСКЕ МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 1996-2006. године
5. Владимир Јанковић, Зоран Каделбург, Павле Младеновић - Међународне и балканске математичке олимпијаде 1984-1995. године
6. Марија Станић - ТАНГЕНТА 600, Збирка задатака из часописа „Тангента“
7. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Сојузни натпревари по математика за учениците од средното образование 1960-1991
8. Ристо Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Математички талент С13: Одбрани олимписки задачи по геометрија
9. Ристо Малчески - Збирка задачи по теорија на броеви
10. Ристо Малчески - Теорија на броеви
11. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Балкански математички олимпијади 1984-2020
12. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Меѓународни математички олимпијади 1959-2019
13. Ристо Малчески - Елементарни алгебарски и аналитички неравенства
14. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Функции и функционални равенки
15. Ристо Малчески, Сава Гроздев, Катерина Аневска - Геометрија на комплексен број
16. Risto Malcheski, Sava Grozdev, Katerina Anevska - Geometry of complex numbers
17. Ристо Малчески - Математички талент С12 (Збирка задачи: идентитети, неравенства, низи, полиноми и функции)
18. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент С11 (параметарски равенки и неравенки)
19. Ристо Малчески, Алит Ибраими, Алекса Малчески - Математички талент С10 (збирка нерешени задачи за натпревари - втор дел)
20. Ристо Малчески, Алит Ибраими, Алекса Малчески - Математички талент С9 (збирка нерешени задачи за натпревари)
21. Ристо Малчески и др. - Математички талент С8 (збирка задачи за четврта година - втор дел)
22. Ристо Малчески и др. - Математички талент С7 (збирка задачи за четврта година - прв дел)
23. Ристо Малчески и др. - Математички талент С6 (збирка задачи за трета година - втор дел)
24. Ристо Малчески и др. - Математички талент С5 (збирка задачи за трета година - прв дел)
25. Ристо Малчески и др. - Математички талент С4 (збирка задачи за втора година - втор дел)
26. Ристо Малчески и др. - Математички талент С3 (збирка задачи за втора година - прв дел)
27. Ристо Малчески и др. - Математички талент С2 (збирка задачи за прва година - втор дел)
28. Ристо Малчески и др. - Математички талент С1 (збирка задачи за прва година - прв дел)
29. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - четврт дел
30. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - трет дел
31. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - втор дел
32. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - прв дел
33. Ристо Малчески, Алекса Малчески - 306 подготвителни задачи за математички олимпијади
34. Боро Пиперевски и др. - Избрани содржини од елементарна математика 2
35. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Избрани содржини од елементарна математика
36. Александар Самарџиски - Хомотетија, инверзија и задачите на Аполониј
37. Ристо Малчески и др. - Есенски математички турнир Црноризец Храбар