Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Ристо Малчески - Комбинаторика (дефиниции, теореми и задачи - прв дел)
2. Ристо Малчески - Комбинаторика (дефиниции, теореми и задачи - втор дел)
3. Ристо Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Одбрани олимписки задачи по геометрија
4. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески, Сања Костадинова - Математички талент С1
5. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Слаѓана Брсаковска, Зоран Мисајлески, Томи Димовски - Математички талент С2
6. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески, Сања Костадинова - Математички талент С3
7. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Слаѓана Брсаковска, Зоран Мисајлески, Томи Димовски - Математички талент С4
8. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески, Сања Костадинова - Математички талент С5
9. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Слаѓана Брсаковска, Зоран Мисајлески, Томи Димовски - Математички талент С6
10. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески, Сања Костадинова - Математички талент С7
11. Ристо Малчески, Алкеса Малчески, Слаѓана Брсаковска, Зоран Мисајлески, Томи Димовски - Математички талент С8
12. Ристо Малчески - Теорија на броеви
13. Ристо Малчески - Збирка задачи по теорија на броеви
14. Ристо Малчески - Елементарни алгебарски и аналитички неравенства
15. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Функции и функционални равенки
16. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Меѓународни математички олимпијади 1959-2019
17. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Балкански математички олимпијади 1984-2020
18. Ристо Малчески, Сава Гроздев, Катерина Аневска - Геометрија на комплексен број
19. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Сојузни натпревари по математика за учениците од средното образование 1960-1991
20. Републички натпревари по математика за учениците од средното образование во Република Српска
21. Математички олимпијади во Босна и Херцеговина за учениците од средното образование од 1996-2018 и 2021
22. Мирјана Маленица, Мирјана Вуковиќ, Мирко Радиќ, Маџида Хавериќ - Збирк задачи по математика со решенија (републички БИХ и квалификациони испити за ПМФ Сараево)
23. Димитра Карчицка, Дорка Коробар - Основи на линеарното програмирање
24. РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, 1959-2000.
25. Р. Тошић, Н. Икодиновић, М. Станић, С. Димитријевић - ТАНГЕНТА 10, Збирка решених задатака објављених у рубрици „Задаци из математике“ часописа „Тангента“ 1995-2005. год.
26. Павле Младеновић, Ђ. Кртинић - МЕЂУНАРОДНЕ И БАЛКАНСКЕ МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 1996-2006. године
27. Владимир Јанковић, Зоран Каделбург, Павле Младеновић - Међународне и балканске математичке олимпијаде 1984-1995. године
28. Марија Станић - ТАНГЕНТА 600, Збирка задатака из часописа „Тангента“
29. Risto Malcheski, Sava Grozdev, Katerina Anevska - Geometry of complex numbers
30. Ристо Малчески - Математички талент С12 (Збирка задачи: идентитети, неравенства, низи, полиноми и функции)
31. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент С11 (параметарски равенки и неравенки)
32. Ристо Малчески, Алит Ибраими, Алекса Малчески - Математички талент С10 (збирка нерешени задачи за натпревари - втор дел)
33. Ристо Малчески, Алит Ибраими, Алекса Малчески - Математички талент С9 (збирка нерешени задачи за натпревари)
34. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - четврт дел
35. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - трет дел
36. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - втор дел
37. Ристо Малчески и др. - Репетиторија по елементарна математика - прв дел
38. Ристо Малчески, Алекса Малчески - 306 подготвителни задачи за математички олимпијади
39. Боро Пиперевски и др. - Избрани содржини од елементарна математика 2
40. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Избрани содржини од елементарна математика
41. Александар Самарџиски - Хомотетија, инверзија и задачите на Аполониј
42. Ристо Малчески и др. - Есенски математички турнир Црноризец Храбар