Повеќе решенија на иста задача

Математички четива > Основно образование > Повеќе решенија на иста задача

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Вера Јоцковиќ - Плоштина на трапез (една задача, повеќе начини на решавање)
2. Борислав Симиќ - Докажување теореми на повеќе начини
3. Самоил Малчески - Една задача повеќе начини на решавање
4. Ратко Тошиќ - Една задача за правоаголен трапез
5. Јожеф Б.Варга - Повеќе начини за решавање на една конструктивна задача
6. Јожеф Б.Варга - Повеќе начини за решавање на иста задача
7. Јожеф Б.Варга - Друг агол на гледање
8. Илија Јанев - Една задача - многу решенија
9. Илија Јанев - Повеќе докази на една теорема
10. А. Муминагиќ, Ј. Карстенсен - Три решенија на една позната задача
11. Методи Главче - Една задача, повеќе начини за решавање
12. А. Средојевиќ, Д. Милошевиќ - Една задача, повеќе начини за решавање
13. Ристо Малчески - Една задача, повеќе начини за решавање
14. Драгољуб Милошевиќ - Една задача, повеќе начини на решавање
15. Наумка Србиновска - Повеќе начини за решавање на една задача
16. Самоил Малчески - Неколку начини за докажување на едно неравенство