Множества, логика и комбинаторика

Математички четива > Средно образование > Множества, логика и комбинаторика

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Каталанови броеви
2. Азра Хаџиомеровиќ, Зенан Шабанац - Комбинации без и со повторување во наставата по математика
3. Амир Гвозден, Нермин Окичиќ - Магични полигони
4. Петар Жугец, Ерик Андреас Вивода - Малку комбинаторика
5. Самоил Малчески, Даниел Велинов - Одбрани олимписки задачи од комбинаторика
6. Ристо Малчески - Метод на инваријанти
7. Самоил Малчески - Игри и стратегии
8. Самоил Малчески - Игри и стратегии - втор дел
9. Душан Ѓукиќ - Партиции на природен број
10. Душан Ѓукиќ - Математички игри на погаѓање
11. Душан Ѓукиќ - Комбинаторна теорија на броеви
12. Душан Ѓукиќ - Комбинаторна геометрија
13. Душан Ѓукиќ - Инваријанти
14. Душан Ѓукиќ - Задачи со распореди на броеви
15. Душан Ѓукиќ - Задачи за множества
16. Душан Ѓукиќ - Двократно пребројување
17. Ристо Малчески - Поплочување со пентомина
18. Петар Врањковиќ - Распределба на различни предмети во различни кутии
19. Доминик Палман - Проблемот на 36 офицери и латински квадрати
20. Гроздана Папиќ - Проблем на четири бои
21. Петар Жугец - Игра на глад
22. Ивица Мартињак - Ојлеровата пентагонална теорема
23. Вјекослав Ковач, Ива Мадјерчиќ - Математички игри на шаховска табла
24. Драгана Јанков Маширевиќ, Јелена Јанков - Занимливи рекурзии
25. Вјекослав Ковач - Примена на идејата на атомизација на еден комбинаторен тип проблеми
26. Иво Иванишевиќ, Горанка Ного - Решавање на проблемот на 2-партиции на мултимножество
27. Сара Бан, Сања Рукавина - Латински квадрати
28. Бојан Ковачиќ- Најтешката мозгалица на светот
29. Хелена Дравец - Комбинаторни игри
30. Снежана Мајсторовиќ - Принцип на Дирихле
31. Павле Младеновиќ - За нетранзитивните парадокси
32. Олга Бодрожа-Пантиќ, Богданка Јаковлев - Разбивање на полигон и рамнина
33. Ненад Милорадовиќ - Проблемот на осум сетови од по осум кралици на шаховска табла или Pegboard проблем
34. Ристо Малчески - Боење броеви и фигури
35. Небојша Икодиновиќ - Математика и игра
36. Небојша Икодиновиќ - Апериодични множества плочки
37. Мирјана Вулетиќ, Игор Долинка - Една класа проблеми на боењe од Ремзиев тип
38. Маја Петрач - Математички доказ
39. Лео Лисек, Томислав Рудец - Логиката на импликацијата
40. Катарина Винцетиќ, Дарија Брајковиќ, Маринела Пиљ - Математички задачи на шаховска табла
41. Ивица Мартињак - За Ојлеровата теорема за партициите
42. Ива Грегуриќ, Антоанета Клобучар - Проблем на четири бои
43. И. Шахматов - Математиката на шаховските турнири
44. Ема Доганчиќ, Ивица Мартињак - Каталанови броеви и патишта во целобројна мрежа
45. Д-р Икс - Какуро
46. Велга Босанчиќ, Тања Големац, Анка Војковиќ - Како да му се помогне на трговскиот патник
47. Борис Докиќ - Стирлингови броеви
48. Бојан Ковачиќ, Лука Марохниќ, Рената Опачиќ - За Падoвановата низа
49. Ана Капларевиќ-Малишиќ - Su Doku Mania
50. Александар Илиќ - Конфигурација на n прави во рамнина
51. Ангела Здравковска - Што е заедничко за мешањето чај во шоња, боење темиња во триаголник и фер поделба на трошоци за станарина
52. Ирена Стојковска - Некои алгоритми за решавање на задачата на патувачкиот трговец
53. Катарина Тодоровска, Весна Целакоска-Јорданова - Магични квадрати
54. Нермин Окичиќ - Парадокси - Парадокси на движење
55. Хасан Јамак - Основни принципи и методи на пребројување
56. Ѓорѓе Баралиќ - Идентитети со биномни коефициенти
57. Пера Цветиновиќ - Метод на траектории
58. Владимир Стојановиќ - Како побрзо да се стигне до целта (проблем на најкраток пат)
59. Самоил Малчески, Ристо Малчески - Принцип на Дирихле
60. Ратко Тошиќ - Математиката и игрите
61. Ристо Малчески - Заклучување по аналогија
62. Ристо Малчески - Грешки во заклучувањето при непотполната индукција
63. Ристо Малчески, Здравко Цветковски - Решавање комбинаторни задачи со доведување до противречност
64. Здравко Цветковски, Ристо Малчески - Една класа линеарни Диофантови равенки и нивна примена
65. Здравко Цветковски, Ристо Малчески - Игри и стратегии
66. Ристо Малчески, Здравко Цветковски - Задачи со боење и покривање
67. Здравко Цветковски, Ристо Малчески и Метод на инваријанти II
68. Ристо Малчески, Здравко Цветковски - Принцип на Дирихле
69. Ирена Трајковска (Стојковска)- Парадокси
70. С. Малчески - Расекување на геометриски фигури
71. Р. Малчески, С. Малчески - Боење и покривање
72. Д. Велинов - Некои карактеристични задачи од комбинаторика
73. Д. Велинов - Решавање проблеми со стратегијата: не играј по правилата
74. Љ. Давидов - Генераторни функции
75. Љ. Давидов - Принцип на Дирихле и некои комбинаторни проблеми
76. Р. Малчески - Метод на инваријанти
77. А. Малчески, Р. Малчески - Разбивање на броеви
78. Р. Малчески - Проблем на бои
79. С. Гроздев, В. Ненков - Магични квадрати
80. В. Малческа, С Малчески - Латински квадрати и блок дизајни 2
81. В. Малческа, С Малчески - Латински квадрати и блок дизајни 1
82. Д. Велинов - Инваријанти и моноваријанти
83. Д. Велинов - Математичка индукција во комбинаторика
84. Д. велинов - Информации, ефикасност и рекурзии
85. Д. Велинов - Генераторни функции
86. Д. Велинов - Алчни алгоритми
87. Л. Џајкоска - Полинима и добри правоаголници
88. И. Стојменовска - Неисправна монета
89. И. Стојменовска - Четиридимензионална коцка
90. Л. Василевска, В. Василевска - Комбинаторна репрезентација на конечните верижни дропки
91. Л. Грибовска Поповиќ - Како се решаваат логички задачи
92. М. Докоска - Принцип на Дирихле
93. Е. Михајлова - Математиката на една игра
94. И. Димовски - Врска меѓу биномните коефициенти и пермутациите со повторување
95. Б. Начоска Настовска, Љ. Настовски - Системи од точки или принцип на Дирихле