Редовна настава

Книги > Основно образование > Редовна настава

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Александар Кавчиќ, Мирослав Антониќ, Војислав Андриќ - Математика 6
2. Војислав Андриќ, Маријана Стефановиќ, Ѓорѓе Голубовиќ, Вељко Ќировиќ - Математика 8 (втор дел)
3. Војислав Андриќ, Маријана Стефановиќ, Ѓорѓе Голубовиќ, Вељко Ќировиќ - Математика 8 (прв дел)
4. Срѓан Огљановиќ, Наташа Костиќ - Математика 5
5. Јово Стефановски - Збира задачи по математика (8 одделение)
6. Јово Стефановски, Наум Целакоски, Живко Мадевски - Збирка задачи по математика (9 одд)
7. Ристо Малчески, Марија Попоска - Работни материјали: А) Задачи за деветто одделение; Б) Тестови за проверка на знаења
8. Ристо Малчески, Марија Попоска - Работни материјали: А) Задачи за осмо одделение; Б) Тестови за проверка на знаења
9. Ристо Малчески - Работни материјали: А) Задачи за седмо одделение; Б) Тестови за проверка на знаења
10. Тренчевски Глигор - Геометрија за осмо одделение, 1978
11. Тренчевски Глигор - Геометрија за седмо одделение, 1979
12. Тренчевски Глигор - Геометрија за шесто одделение, 1980
13. Тренчевски Глигор - Геометрија за петто одделение, 1977
14. Ристо Малчески - Работни материјали: А) Задачи за шесто одделение; Б) Тестови
15. Стефановски, Ј., Целаковски, Н. (2010) - Математика за деветто дделение
16. Стефановски, Ј., Целаковски, Н. (2009) - Математика за осмо одделение
17. Стефановски, Ј. Целакоски Н. (2011). Математика за шесто одделение
18. Костадин Тренчевски и др. - Работна тетратка по математика за осмо одделение (осмолетка)
19. Глигор Тренчевски, Костадин Тренчевски - Математика за осмо одделение (осмолетка)
20. Костадин Тренчевски и др. - Работна тетратка по математика за седмо одделение (осмолетка)
21. Глигор Тренчевски, Костадин Тренчевски - Математика за седмо одделение (осмолетка)
22. Костадин Тренчевски, Јованка Тренчева Смилески - Математика за шесто одделение
23. Јанев Илија - Математика за петто одделение (осмолетка)