Редовна настава

Книги > Средно образование > Редовна настава

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Митровиќ, Огњановиќ, Вељковиќ, Петковиќ, Лазаревиќ - Геометрија за I клас математичка гимназија
2. Стјепан Минтаковиќ - Збирка задачи од алгебра
3. Магдалена Георгиева, Радојко Секулоски, Катерина Чундева - Практична математика за IV година
4. Курепа, Шкреблин, Мутабџија - Аналитичка геометрија за IV клас гимназија (1959)
5. Илија Јанев, Никола Петрески, Иван Трајков, Глигор Тренчевски - Математика за II година природно-математичка струка (1996)
6. Наум Целакоски, Живко Мадевски - Математика за прва година природно-математичка струка - книга 1 (1989 година)
7. Наум Целакоски, Живко Мадевски - Математика за прва година природно-математичка струка - книга 2 (1990 година)
8. Живко Мадевски, Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Збирка задачи по геометрија за II клас средно образование (1981)
9. Живко Мадевски, Александар Самарџиски, Наум Целакоски - Геометрија за 2 клас (1976)
10. Тренчевски Глигор - Алгебра за трета година, 1977
11. Тренчевски Глигор - Алгебра за втора година, 1981
12. Тренчевски Глигор - Алгебра за прва година, 1975
13. Целакоски, Н., Бакева, В., Миладиновиќ, Б., Стефановски, Ј. (2010). Математика за 2 година стручни училишта
14. Глигор Тренчевски, Ристо Малчески, Костадин Тренчевски - Математика 3
15. Ристо Малчески, Мирјана Докоска - Математика 2
16. Ристо Малчески - Елементарна алгебра (Учебник за прва година)
17. Владимир Стојановиќ - Математископ 7 (Математика за матуранти)
18. Светозар Вукадиновиќ, Владимир Стојановиќ - Математископ 6 (Збирка задачи за четврта година)
19. Владимир Стојановиќ, Нинослав Ќириќ - Математископ 5 (Збирка задачи за трета година)
20. Милутин Обрадовиќ, Душан Георгијевиќ - Математископ 4 (Збирка задачи за втора година)
21. Владимир Стојановиќ - Математископ 3 (Збирка задачи за прва година)