Летната школа на Турнирот на градови се одржува секоја година. Изборот на учесниците на школата се врши врз база на постигнатите резултати од претходните етапи на натпреварот. Во овој дел на сајтот се наоѓаат материјалите кои на школата се обработуваат од 2006 година на наваму. Може да се каже дека школата е на завидно научно ниво и истата на вистински начин ги воведува надарените ученици во научно-истражувачката работа.