Информатика

Математички четива > Средно образование > Информатика

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Анте Ќустиќ - Нешто за сортирањето
2. Дино Сејдиновиќ - Quine - саморепродуцирачки код
3. Игор Рончевиќ, Горанка Билалбеговиќ - Судари на топчиња, симулација во програмскиот јази С
4. Ивица Чулина - Развој уградбених система с ЕФМ8 микроконтролером (2 дел)
5. Ивица Чулина - Увод у уградбене рачуналне систаве (микроконтролере)
6. Ива Голубиќ, Шимун Злопаша - Основното за SageMath
7. Слободан Митровиќ, Марко Савиќ - Hello, World - Алгоритми од теорија на броеви 1
8. Петар Талер - Компјутерската грешка при пресметување вредностите на функциите
9. Петар Величковиќ - Hello, Wordl - Суфиксна низа
10. Никола Милосављевиќ - Hello, World - Меѓународни информатички натпревари
11. Златко Судар - William Shockley - раѓање на информатичката ера
12. Михал Баѓонски - Кумпјутерите и интелектуалните игри
13. Мирјана Ивановиќ, Ѓура Пауниќ - Суми и производи
14. Мирјана Ивановиќ - Синтакса на програмските јазици
15. Марко Савиќ - Hello, World - Алгоритми од теорија на броеви 2
16. Марко Савиќ - Hello, World
17. Кристиан Голубиќ, Маја Старчевиќ - Гранични објекти во компјутерски игри
18. Зоран Васиљевиќ - Поврзаност на јазли (темиња) на граф
19. Зоран Васиљевиќ - Олимписка задача - едно добро решение од информатичката работилница
20. Зоран Будимац, Мирјана Ивановиќ - Раздели па владеј
21. Зоран Будимац, Ѓура Пауниќ - Груба сила во програмирањето
22. Звонимир Ивачевиќ, Слободан Јелиќ - Примена на SVD декомпозицијата на матрица во рударење податоци и компресија на слики
23. Драган Машуновиќ - Cohen-Sutherland-овиот алгоритам за исекување на видливиот дел од отсечка
24. Драган Машуловиќ, Зоран Будимац - Дали е С добар програмски јазик
25. Драган Машуловиќ - Бресенхамов алгоритам за цртање на отсечка
26. Ѓура Пауниќ - Пребарување на стрингови
27. Ѓура Пауниќ - Постапката на Ферма за разложување природен број на множители
28. Ѓура Пауниќ - Наоѓање подмножества
29. Ѓура Пауниќ - Наоѓање на простите броеви со користење на Ератостеновото сито
30. Ѓура Пауниќ - Евклидовиот алгоритам и линеарната диофантова равенка
31. Ѓура Пауниќ - Алгоритми за пресметување на бројот Пи
32. Дамир Хорват, Душан Мунар - Рангирање на WEB страници
33. Ведран Новоселав, Снежана Римац-Дрље - Својства и примена на медијаната и аритметичката средина
34. Бартол Борозан - Изградба на функционален 16 битен компјутерски систем
35. Андреја Илиќ - Вовед во динамичко програмирање
36. Ана Капларевиќ-Малишиќ - За сортирањето
37. Ана Капларевиќ-Малишиќ - За алгоритмите
38. Ана Капларевиќ-Малишиќ - За алгоритмите или попрeку полесно одокoлу поблиску
39. Ана Капларевиќ-Малишиќ - За алгоритмите - Сортирање
40. Алфонзо Баумгартнер, Стјепан Пољак - Сортирање на податоци
41. Алекса Плавшиќ - Hello, World - Теорија на игри