Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Хариз Агиќ, Ерис Ќатибушиќ (уредници) - Збирка задачи по математика (подготовка за натпревари за ученици од VI до IX одделение)
2. Задачи во врска со бројот 2024
3. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Даниел Велинов - Геометриски задачи за натпревари за учениците од VI до IX одделение
4. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Даниел Велинов - Логички и комбинаторни задачи за натпревари за учениците од VI до IX одделение
5. Диофантови математички натпревари 2022.-2023
6. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Марија Попоска - Текстуални задачи за натпревари за уечниците од VI до IX одделение
7. Самоил Малчески - Задачи по теорија на броеви за натпревари за учениците од VI - IX одделение
8. Самоил Малчески - Задачи по алгебра за натпревари за учениците од VI - IX одделение
9. Ристо Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Одбрани олимписки задачи по геометрија за основно образование
10. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Павел Димовски, Даниел Велинов, Самоил МАлчески - Математички талент 24 (за учениците од VIII и IX одделение)
11. Ристо Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Одбрани олимписки задачи по геометрија за основно образование
12. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Катерина Аневска - Математички талент 33 (збирка нерешени задачи за натпревари за учениците од 8 и 9 одделение)
13. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Марија Попоска - Математички талент 32 (збирка нерешени задачи за натпревари за учениците од 6 и 7 одделение)
14. Костадин Тренчевски, Ристо Малчески, Дончо Димовски - Занимлива математика
15. Државна комисија за математичка такмичења ученика основних школа - 1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2004-2013. године
16. Републичка комисија за математичка такмичења ученика основних школа - 1000 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 1998-2007. године
17. Ристо Малчески - Математички талент 31 (збирка подготвителни задачи за натпревари за 4 одделение)
18. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 30 (збирка подготвителни задачи за нетпревари за 8 и 9 одделение)
19. Самоил Малчески, Вера Зенга-Малческа, Ристо Малчески - Математички талент 29 (збирка подготвителни задачи за натпревари за 6 и 7 одделение)
20. Ристо Малчески, Ратко Тошиќ, Јожеф Б.Варга, Самоил Малчески - Математички талент 27 - 94 групи варијации на 94 теми
21. Самоил Малчески - Математички талент 26 - Збирка задачи по теорија на броеви
22. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Павел Димовск, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Математички талент 24 (збирка задачи за VIII и IX одделение)
23. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Сања Костадинова, Зоран Мисајлевски, Томи Димовски - Математички талент 23 (збирка задачи за VI и VII одделение)
24. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 21 (збирка задачи за VIII и IX одделение)
25. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 20 (збирка задачи за VI и VII одделение)
26. Ристо Малчески - Математички талент 18 (збирка задачи за IX одделение - втор дел)
27. Ристо Малчески - Математички талент 17 (збирка задачи за VIII одделение - втор дел)
28. Ристо Малчески - Математички талент 16 (збирка задачи за VII одделение - втор дел)
29. Ристо Малчески - Математички талент 15 (збирка задачи за VI одделение - втор дел)
30. Ристо Малчески, Златко Петковски, Самоил Малчески - Созуни натпревари по математика за учениците од основното образование 1970 - 1991
31. Самоил Малчески - Јуниорски Балкански Математички Олимпијади 1997 - 2021
32. А. Малчески, С. Малчески, М. Главче, Р. Малчески - Математички талент 12 (Нерешени задачи за натпревари - трет дел)
33. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 11 (Олимписки теми - трет дел)
34. Ристо Малчески - Математички талент 10 (Нерешени задачи за натпревари по математика - втор дел)
35. Ристо Малчески - Математички талент 9 (Нерешени задачи за натпревари по математика - прв дел)
36. Ристо Малчески - Математички талент 8 (Олимписки теми - втор дел, геометрија и комбинаторика)
37. Ристо Малчески - Математички талент 7 (Олимписки теми - прв дел, алгебра и теорија на броеви)
38. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - Вовед во елементарна теорија на броеви
39. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - Решавање текстуални задачи
40. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - Збирка задачи по елементарна алгебра
41. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - По патеките на шампионите за математика
42. Владимир Стојановиќ - Математископ 2
43. Владимир Стојановиќ - Математископ 1