Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование, како и збирките задачи кои моментално се во употреба во основното и средното образование во нашата држава.


1. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Марија Попоска - Текстуални задачи за натпревари за уечниците од VI до IX одделение
2. Самоил Малчески - Задачи по теорија на броеви за натпревари за учениците од VI - IX одделение
3. Самоил Малчески - Задачи по алгебра за натпревари за учениците од VI - IX одделение
4. Диофантови математички натпревари 2022.-2023.
5. Ристо Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Одбрани олимписки задачи по геометрија за основно образование
6. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Павел Димовски, Даниел Велинов, Самоил МАлчески - Математички талент 24 (за учениците од VIII и IX одделение)
7. Ристо Малчески, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Одбрани олимписки задачи по геометрија за основно образование
8. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Катерина Аневска - Математички талент 33 (збирка нерешени задачи за натпревари за учениците од 8 и 9 одделение)
9. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Марија Попоска - Математички талент 32 (збирка нерешени задачи за натпревари за учениците од 6 и 7 одделение)
10. Костадин Тренчевски, Ристо Малчески, Дончо Димовски - Занимлива математика
11. Државна комисија за математичка такмичења ученика основних школа - 1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2004-2013. године
12. Републичка комисија за математичка такмичења ученика основних школа - 1000 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 1998-2007. године
13. Ристо Малчески - Математички талент 31 (збирка подготвителни задачи за натпревари за 4 одделение)
14. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 30 (збирка подготвителни задачи за нетпревари за 8 и 9 одделение)
15. Самоил Малчески, Вера Зенга-Малческа, Ристо Малчески - Математички талент 29 (збирка подготвителни задачи за натпревари за 6 и 7 одделение)
16. Ристо Малчески, Ратко Тошиќ, Јожеф Б.Варга, Самоил Малчески - Математички талент 27 - 94 групи варијации на 94 теми
17. Самоил Малчески - Математички талент 26 - Збирка задачи по теорија на броеви
18. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Павел Димовск, Даниел Велинов, Самоил Малчески - Математички талент 24 (збирка задачи за VIII и IX одделение)
19. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Сања Костадинова, Зоран Мисајлевски, Томи Димовски - Математички талент 23 (збирка задачи за VI и VII одделение)
20. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 21 (збирка задачи за VIII и IX одделение)
21. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 20 (збирка задачи за VI и VII одделение)
22. Ристо Малчески - Математички талент 18 (збирка задачи за IX одделение - втор дел)
23. Ристо Малчески - Математички талент 17 (збирка задачи за VIII одделение - втор дел)
24. Ристо Малчески - Математички талент 16 (збирка задачи за VII одделение - втор дел)
25. Ристо Малчески - Математички талент 15 (збирка задачи за VI одделение - втор дел)
26. Ристо Малчески, Златко Петковски, Самоил Малчески - Созуни натпревари по математика за учениците од основното образование 1970 - 1991
27. Самоил Малчески - Јуниорски Балкански Математички Олимпијади 1997 - 2021
28. А. Малчески, С. Малчески, М. Главче, Р. Малчески - Математички талент 12 (Нерешени задачи за натпревари - трет дел)
29. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Самоил Малчески - Математички талент 11 (Олимписки теми - трет дел)
30. Ристо Малчески - Математички талент 10 (Нерешени задачи за натпревари по математика - втор дел)
31. Ристо Малчески - Математички талент 9 (Нерешени задачи за натпревари по математика - прв дел)
32. Ристо Малчески - Математички талент 8 (Олимписки теми - втор дел, геометрија и комбинаторика)
33. Ристо Малчески - Математички талент 7 (Олимписки теми - прв дел, алгебра и теорија на броеви)
34. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - Вовед во елементарна теорија на броеви
35. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - Решавање текстуални задачи
36. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - Збирка задачи по елементарна алгебра
37. Ристо Малчески, Алекса Малчески, Катерина Аневска - По патеките на шампионите за математика
38. Владимир Стојановиќ - Математископ 2
39. Владимир Стојановиќ - Математископ 1