Геометрија

Математички четива > Средно образование > Геометрија

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Драгoљуб Милошевиќ - Некои равенства во правилен петнаесетаголник
2. Ника Утробичиќ - Впишана кружница и плоштина
3. Даниел Велинов, Самоил Малчески - Одбрани олимписки задачи од геометрија
4. Ристо Малчески, Катерина Аневска - Теорема на Стјуарт
5. Ристо Малчески, Катерина Аневска - Теорема на Стјуарт (втор дел)
6. Санела Халиловиќ, Шејла Јусиќ - Магичност на ѕвездестите полигони
7. Даниела Зубовиќ, Шефкет Арсланагиќ - Некои неравенства за четириаголникот
8. Šefket Arslanagić - Euler-Gergonne's theorem and its applications
9. Владимир Мичиќ - За циклоидите
10. Ристо Малчески, Самоил Малчески - За векторите и нивната примена
11. Миливоје Лукиќ - Вектори
12. Миливоје Лукиќ - Проективна геометрија
13. Миливоје Лукиќ - Иверзија
14. Душан Ѓукиќ - Степен на точка
15. Душан Ѓукиќ - Теорема на Паскал, пол и полара
16. Душан Ѓукиќ - Точка на Микел и Симсонова права
17. Душан Ѓукиќ - Инверзија
18. Душан Ѓукиќ - Хомотетија
19. Шефкет Арсланагиќ - Една теорема во врска со остроаголниот триаголник и нејзина примена
20. Ристо Малчески - Теорема на Менелај
21. Алексо Малчески, Ристо Малчески - Теорема на Чева
22. Ристо Малчески - Теорема на Менелај (втор дел)
23. Ристо Малчески - Теорема на Чева (втор дел)
24. Ристо Малчески - Еквивалентност на теоремие на Чева и Менелај
25. Станко Првановиќ - Три задачи за трапезот
26. Момчило Космајац - За геометриските конструкции со недостижни елементи
27. Крешо Хорватиќ - Фигури со константна ширина
28. Драгољуб Јовиќ - Кога четириаголникот ќе биде трапез
29. Борис Павковиќ - Законот на Лагранж и негови примени
30. Звонко Черин - Некои случаи на Аполониевиот проблем
31. Звонко Черин - Проблеми со ортоцентарот, I
32. Звонко Черин - Проблеми со ортоцентарот, II
33. Дарко Вељан - Плоштина на триаголник, четириаголник, петаголник и волумен на фулерен
34. Лилјана Судар - Геометријата и проблемите на движење
35. Д-р Икс - За многуаголниците кај кои сите страни се еднакви и сите агли се еднакви
36. Петар Свирчевиќ - За едно својство на тежиштата на триаголникот и тетраедарот
37. Роко Пешиќ - Од еден испит во Јапонија
38. Мирко Радиќ - За четириаголникот кој е и тетивен и тангентен, Фусовата релација и Понселеновата теорема за затворање
39. Младен Халапа - Плоштина на тангентно-тетивен четириаголник
40. Млaден Халапа - Убава аналогија
41. Шефкет Арсланагиќ - Една теорема во врска со правоаголниот триаголник
42. Платон Димиќ - Четири важни криви линии
43. Мирослав Живковиќ - Елипсата и доказ дека кос пресек на прав кружен цилиндар е елипса
44. Љубица Киселечки - За инверзијата и една задача на Аполониј
45. Ивана Марушиќ, Даниела Ерцег - Приближна конструкција на неколку правилни многуаголници
46. Шефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Некои интересни равенства во врска со радиусите на припишаните кружници на триаголникот и нивни последици
47. Јулије Јакшетиќ, Јосип Лопатиќ, Роберт Салдо - Стереометрија со примена
48. Предраг Новаковиќ - Складност и сличност на триаголници - примена во физика
49. Здравко Курник - Геометриски апроксимации
50. Шефкет Арсланагиќ - За симедијаните на триаголникот
51. Јулије Јакшетиќ, Јосип Лопатиќ, Роберт Солдо - За покривањето и Хипократовите месечини
52. Владимир Воленец - Две теореми на Штајнер за потполн четириаголник
53. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Две занимливи конструкции
54. Синиша Гавриловиќ - Една задача за распоред на точки
55. Ружица Колар-Шупер, Марчела Марочиќ - Метод на промена на фокусот
56. Радојко Дамјановиќ - Како да се реши задача со сведување на веќе решена задача
57. Нинослав Трухар - Два докази на Хероновата формула
58. Небојша Лазовиќ - Динамичко сечење на триаголник
59. Мирта Алиловиќ, Зденка Колар-Беговиќ, Лилјана Приморац Гајчиќ - Wallace-Simson-ова права
60. Миодраг Мишиќ - Конструкции само со шестар (без линијар)
61. Филип Вучиќ - Примена на сличноста на триаголниците во геометријата на тенки леќи
62. Петар Свирчевиќ - Примена на математичката индукција во конструктивната геометрија
63. Дарко Вељан - За димензиите и фракталите
64. Зденка Колар-Беговиќ, Горан Кнез - Брогародивите фигури на триаголникот
65. Дарко Вељан - Што е геометриското значење на релативистичкото собирање на брзините
66. Маја Старчевиќ - Центарот на впишаната кружница во триаголникот и Ојлеровата права
67. Милош Стојаковиќ - Модели на полиедри
68. Милорад Белиќ - Осврт на една задача од Олимпијада и нејзина аналогија
69. Милан Павловиќ - Јапонска теорема
70. Милан Живановиќ - За една класа Херонови триаголници
71. Маја Старчевиќ, Михаела Бахум - Геометриски места точки во просторот
72. Владимир Воленец - Херон еквивалентно на Питагора
73. Дарко Вељан - Морлиево чудо - срцето на секој триаголник е правилно!
74. Антонио Матошевиќ - Фракталната димензија на хрватскиот брег е 1168
75. Ида Балковиќ, Маја Старчевиќ - Определување геометриско место на точки со помош на програмите за динамичка геометрија
76. Зоран Топиќ - Теорема на Менелај и некои примени
77. Љубица Баќиќ, Војислав Ѓурачковиќ - Фракали во Sketchpad
78. Петар Свирчевиќ - Евристика и кумулативна формула за плоштина на тетивен многуаголник
79. Драгољуб С. Јовиќ - Генерализација на теоремата на Морли
80. Марко Кошцица - Потребни и доволни услови триаголникот да биде рамнокрак
81. Марко Кошцица - За ортоцентарот на остроаголниот триаголник
82. Љерка Јукиќ - Математика и оригами
83. Лидија Приморац Гајчиќ - Некои помалку познати кружници во геометријата на триаголник
84. Златко Удовичиќ - Една постaпка за прибрижно пресметување на бројот пи
85. Зденка Колар-Беговиќ, Антонија Милишиќ - Мохр-Машенориевите конструкции
86. Зденка Колар Беговиќ, Валентина Ждраловиќ - Теорема на Вивијани
87. Драгољуб Јовиќ - Теорема на Ердеш - Мордел
88. Драган Машуловиќ - Геометриски места на точки
89. Војислав Петровиќ - Една едноставна теорема
90. Боривој Суботиќ - Коментар на една задача на П. Ердеш
91. Ања Цорн, Лилјана Приморац Гајчиќ - Правилни ѕвездести многуаголници
92. Антун Иванковиќ - Хероновата формула како решение на систем функционални равенки
93. Maria Flavia Mammana - r-inscribable quadrilaterals
94. Daniela Ferrarello, Maria Flavia Mammana - Triangles with a given special figure
95. Јудита Цофман - Кеплеровиот ромбичен додекаедар и удвојувањето на коцката
96. Хасан Смајиќ - Приближна трисекција на агол
97. Алија Муминагиќ - Златна права и златен квадар
98. В. М. Тихомиров - Олимпијадите и геометријата
99. Зехра Нуркановиќ, Роберт Оноди - Седум приближни конструкции на правилен седумаголник
100. Драгољуб Милошевиќ - За правилниот осумаголник
101. Милан Шариќ - Метод на површини
102. Драгољуб Милошевиќ - Три теореми за правилен деветаголник
103. Драгољуб Милошевиќ - Колинеарност на три точки
104. Немања Матиќ - Точка на Ферма-Торичели за триаголник
105. Сузана Симиќ - Периодично поплочување на рамнината
106. Боривој Суботиќ - Две обопштувања на теоремата на Птолемај
107. Јована Петровиќ, Јелена Крмар - Геометрија на маси
108. Ратко Тошиќ - За квадарите со рабови со целобројни должини
109. Ратко Тошиќ - Поглед од просторот
110. Ратко Тошиќ - Конвексни геометриски фигури
111. Сава Гроздев - Еден олимписки проблем
112. Ратко Тошиќ - Геометрија на целобројна мрежа
113. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - По трагата на една задача
114. Ратко Тошиќ - Теорема на Стјуарт
115. Ратко Тошиќ - За една задача на Џ. Џ. Силвестер
116. Валентина Гоговска, Ристо Малчески - Инверзијата во олимписки задачи
117. Малчески Самоил, Малчески Ристо - Степенот на точка во олимписки задачи
118. Аневска Катерина, Малчески Ристо - Примена на централната ротација во рамнината
119. Малчески Самоил - Теорема на Птоломеј (втор дел)
120. Малчески Ристо - Хомотетија (втор дел)
121. Малчески Ристо - Избрани задачи од стереометрија
122. Ристо Малчески - Дваесет и пет избрани задачи од геометриски неравенства
123. Весна Целакоска - Јорданова - Неколку задачи за златен пресек
124. Р. Малчески, А. Малчески - Теорема на Хели за конвексните множества во рамнина
125. Р. Малчески, К. Аневска - Хомотетија
126. С. Гроздев - Примена на едно обопштување на теоремата на Птоломеј
127. С. Малчески, А. Малчески - Теорема на Птоломеј
128. Ристо Малчески - Расекување и составување геометриски фигури
129. В. Василевска - Степен на точка во однос на кружница
130. Е. Целакоска - Признаци за впишаност на четириаголник во кружница
131. А. Муминагиќ - Обратна теорема на теоремата на Симсон и нејзина примена
132. И. Димовски - Теорема на Дезарг
133. В. Миовска - Теорема на Симсон
134. Л. Џајкоска - Теорема за Симсоновата права и нејзина примена
135. Олег Мушкаров - Проблем на Малфати
136. Л. Поповиќ Грибовска - Инверзија
137. В. Јанековски - Еден директен доказ на Штајнеровата теорема за рамнокрак триаголник
138. Ж. Михова, Х. Лесов - За некои својства на ортоцентарот на триаголник
139. Ј. Карстенсен, А. Муминагиќ - Еден интересен четириаголник
140. И. Трајков - Една корисна геометриска формула
141. Ј. Цофман - Примена на паркетирањето при решавање задачи
142. Ѓ. Цветков - Некои неравенства за правоаголниот триаголник
143. В. Петровиќ - Една едноставна теорема
144. Ѓ. Цветков - Периметар и плоштина на правилен осумаголник ...
145. Б. Андоновиќ - Запознавање со топологија
146. А. Муминагиќ, А. Малчески - Квадратура на круг
147. Е. Целакоска - Теорема на Морли
148. Е. Целакоска - Аналогии на Питагоровата теорема
149. Ш. Арсланагиќ - Едно неравенство во врска со симетралата на внатрешен агол на триаголник
150. Р. Малчески - Проблем на паркетирање
151. Р. Малчески, А. Малчески - Херонови триаголници
152. Ј. Карстенсен, А. Муминагиќ - Суперзлатен правоаголник
153. В. Целакоска Јорданова - Паркетирање со петаголници
154. Б. Чабриќ - Проблем на трисекција на агол
155. А. Муминагиќ, Ј. Карстенсен - По решението на една задача
156. Н. Петрески - Метрички зависности во четириаголник
157. Н. Петрески - Права и кружница на Ојлер