Во овој дел се дадени задачите кои во некои гопдини се предлагани на Романскиот математички мастер, но кои не се избрани за самиот натпревар.