Множества, логика и комбинаторика

Математички четива > Почетно образование > Множества, логика и комбинаторика

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Самоил Малчески - Решаваме логички задачи
2. Ирена Стојковска - Комбинаторни задачи
3. Ирена Стојковска - Игри и стратегии
4. Ирена Стојкoвска - Искази
5. Ристо Малчески - Домина и коцки за играње
6. Љерка Јукиќ - Математички сложувалки
7. Љерка Јукиќ - Математика низ играта домино
8. Томислав Рудец - Лего и математика
9. Ристо Малчески - Математичко четиво за второ и трето одделение - Решаваме логички задачи
10. Ристо Малчески - Логички главоболки
11. Методи Главче - Дали добро забележуваш?
12. Малчески, Р., Главче, М. - Размислуваме правилно
13. Р. Малчески, К. Аневска - Четиво за 3 и 4 одделение: Разгледај, откриј што недостасува и дополни
14. Самоил Малчески - Четиво за второ и трето одделение: АЈДЕ ДА БРОИМЕ
15. Р. Малчески - Четиво за второ и трето одделение: РЕШАВАМЕ ЛОГИЧКИ ЗАДАЧИ
16. Катерина Анвеска - Кинеска игра танграм
17. Ристо Малчески - Редослед на случување на настани
18. Ристо Малчески - Малку логика
19. Алекса Малчески, Методи Главче - Прошетка по лавиринти
20. Самоил Малчески, Алекса Малчески - Броиме патишта
21. Самоил Малчески - Движење во лавиринти
22. Ристо Малчески - Дали добро забележуваш
23. Ристо Малчески - Право, лево и десно
24. Самоил Малчески - Дополнуваме што недостасува
25. Ристо Малчески - Решаваме задачи со Венови дијаграми
26. Мартин Лукаревски - Боиме и пребојуваме фигури
27. Сава Гроздев - Три задачи за шаховска табла
28. Методи Главче - Цртаме без да го подигнеме моливот
29. Методи Главче - Пополнуваме тоа што недостасува
30. Методи Главче, Ристо Малчески - Движење по патеки и лавиринти