Математички талент

Работата со надарените ученици за математика во Република Македонија има долга традиција, која пред сѐ е во организирање на натпревари по математика во основното и средното образование. Но, оваа активност се одвива стихијно, што може да се заклучи од фактот дека ниту една институција или невладина организација досега нема изработено програми и соодветни систематизирани материјали, кои ќе ја поткрепат оваа значајна општествена дејност. Токму последното е цел на овој сајт, во кој се содржани како програми, така и соодветни материјали за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Програмите и материјалите кои се наоѓаат на сајтот беа планирани да бидат централен дел од системот на натпревари по математика, но заради одредени случувања од почетокот на 2018 година,

истите се најдоа на овој сајт, чија цел е да ја подржи работата со надарените ученици за математика во нашата држава, независно од тоа кој и како го води акредитираниот систем за натпревари. Постојниот систем на натпревари по математика не ги опфаќа учениците од второ и трето одделение, меѓутоа материјалите кои се содржат на сајтот целосно ги покриваат и овие две возрасни групи и тоа како од програмски, така и од содржински аспект (поглем број математички четива и збирки задачи). Основачите на сајтот и нивните соработници ги повикуваат на соработка сите заинтересирани колеги, сѐ со цел сајтот постојано да се надополнува и надоградува со нови и квалитетни материјали, кои ќе овозможат побрзо напредување на учениците надарени за математика.

Последно објавено

1. Самоил Малчески - Неравенсвто на Коши-Буњаковски-Шварц и негова примена

Средно образование - Неравенства - 25.09.2023

2. Драгољуб Милошевиќ - Некои примени на Паскаловиот триаголник

Основно образование - Множества, логика и комбинаторика - 25.09.2023

3. Платон Димиќ - Паскалов триаголник

Основно образование - Аритметика и Алгебра - 25.09.2023

4. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 1

Книги - Универзитетски учебници - 06.09.2023

5. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 2

Книги - Универзитетски учебници - 06.09.2023

6. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 3

Книги - Универзитетски учебници - 06.09.2023

7. Бранко Трпеновски, Наум Целакоски, Ѓорѓи Чупона - Виша математика книга 4

Книги - Универзитетски учебници - 06.09.2023

8. Ристо Малчески, Самоил Малчески, Марија Попоска - Текстуални задачи за натпревари за уечниците од VI до IX одделение

Основно образование - Натпревари - 04.09.2023

9. Самоил Малчески, Ристо Малчески - Математички талент 37: Подготвителни задачи за натпревари за учениците од IV и V одделение

Почетно образование - Натпревари - 03.09.2023

10. ТГ - летна школа 2023

Натпревари - 30.08.2023

11. Самоил Малчески - Задачи по теорија на броеви за натпревари за учениците од VI - IX одделение

Основно образование - Натпревари - 16.08.2023

12. Самоил Малчески - Задачи по алгебра за натпревари за учениците од VI - IX одделение

Основно образование - Натпревари - 04.08.2023

13. Диофантови математички натпревари 2022.-2023.

Основно образование - Натпревари - 01.08.2023

14. Диофантови математички натпревари 2022.-2023.

Почетно образование - Натпревари - 01.08.2023

15. Б. Маринковиќ - Што уште треба да се знае за алгебарските изрази

Основно образование - Аритметика и Алгебра - 23.07.2023

16. Б. Маринковиќ - Некои примени на идентичните трансформации

Основно образование - Аритметика и Алгебра - 23.07.2023

Математички Четива

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Повеќе...

Книги

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование. Повеќе...