Популарно

Математички четива > Основно образование > Популарно

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ирена Стојковска - Тајната на бројот 6174
2. Сања Срук - И природата ја сака математиката
3. Љубица Бачиќ Ѓурачковиќ, Војислав Ѓурачковиќ - Среќни броеви
4. Зоран Каделбург - Кратка приказна за календарот
5. Мирјана Тошеска-Мартиновиќ - Египетски дропки
6. А. Д. Б. - Бал кај принцезата аритметика
7. Ратко Тошиќ - Милион
8. Д-р Икс - За еден метар подалеку
9. Владимир Стојановиќ - Вадење квадратен и кубен корен со помош на линијар
10. Емилија Целакоска - Кога тие би знаеле
11. Викторија Видовиќ - Девојче на јаже
12. Илија Јанев - Да знаеше Архимед
13. Владимир Стојановиќ - Колку е голема бесконечноста
14. Методи Главче - Занимливости со броеви
15. Весна Целакоска - Јорданова - Како се читаат големите броеви
16. Зоран Мисајлески - Занимливости
17. В. Гоговска, К. Аневска - 30 задачи за кои треба досетливост и знаење
18. Занимливости
19. Ристо Малчески - Занимливости со броеви
20. Ристо Малчески - Историјата е добра учителка
21. Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен - Од страниците на забавната математика
22. Методи Главче, Виолета Анѓелкоска - Магични квадрати и магична коцка
23. Самоил Малчески, Катерина Аневска - Шаховските фигури и златниот пресек