Повеќе решенија на иста задача

Математички четива > Средно образование > Повеќе решенија на иста задача

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Владимир Балтиќ - Различни методи за решавање на геометриски проблеми
2. Šefket Arslanagic, Amar Basic- More solutions of a problem for mathematical competitions
3. Шефкет Арсланагиќ, Данијела Зубовиќ - Неколку докази на едно тригонометриско неравенство
4. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Повеќе докази на едно геометриско тврдење
5. Драгољуб Милошевиќ - Уште за задачата 3564
6. Шефкет Арсланагиќ, Ингмар Лехман - Повеќе докази на едно тригонометриско неравенство
7. Драгољуб Милошевиќ, Александар Средојевиќ - Шест начини за докажување на едно тврдење за правилен петнаесетаголник
8. Бојан Ковачиќ - Два докази на едно тригонометриско равенство
9. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Повеќе докази на едно геометриско тврдење
10. Ристо Малчески - Неколку начини за пресметување на sin(п/10)
11. Драгољуб Милошевиќ - Различни начини за пресметување tg(7п/24)
12. Реуф Ибрахимефендиќ - Осврт на една задача со повеќе начини на решавање
13. Алија Муминагиќ - Една задача со повеќе начини на решавање
14. Драгољуб Милошевиќ - Осум решенија на една задача за правилен седумаголник
15. Драгољуб Милошевиќ - Повеќе докази на една теорема
16. Алија Муминагиќ, Ристо Малчески - Да погледнеме од друг агол
17. Ратко Тошиќ - Барам инваријанта
18. А. Муминагиќ - Различни докази на едно алгебарско неравенство
19. К. Аневска, М. Главче - Повеќе начини за решавање на една задача
20. А. Муминагиќе, Ф. Никобинг - За една интересна математичка задача со корени
21. А. Муминагиќ, Ј. Карстенсен - Една задача, повеќе начини за нејзино решавање
22. И. Јанев - Една задача, повеќе начини за нејзино решавање
23. Ш. Арсланагиќ, А. Муминагиќ - Повеќе решенија на една геометриска задача
24. Ш. Арсланагиќ, А. Муминагиќ - Повеќе докази на едно познато геометриско неравенство
25. Ш. Арсланагиќ, А. Муминагиќ - Повеќе докази на едно познато алгебарско неравенство
26. С. Филиповски - Една задача, повеќе начини на решавање
27. В. Миовска - Една задача и дванаесет начини на решавање
28. Ш. Арсланагиќ - Повеќе докази на едно алгебарско неравенство
29. И. Јанев - Варијации на иста тема
30. К. Аневска - Една задача, повеќе начини на решавање
31. М. Главче - Повеќе начини на решавање на иста задача