Тригонометрија и аналитичка геометрија

Математички четива > Средно образование > Тригонометрија и аналитичка геометрија

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Геометриски докази на некои тригонометриски равенства 2
2. Абдулах Хоџиќ - Пресметување плоштина на многуаголник со помош на детерминанти од втор ред
3. Стјепан Шкарица - За кривината на крива
4. Петар Свирчевиќ - Математички доказ на Архимедовата аксиома за лостот
5. Милан Шариќ - Векторите им помагаат на тригонометријата и алгебрата
6. Жељко Хањш - Пајак во соба
7. Мехмед Нуркановиќ - Комплексните броеви и тригонометриските равенства
8. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Поставување прашања на самиот себе
9. Харун Шиљак - Играта на Ландау - со решение за 21. век
10. Шефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Едно тригонометриско равенство и некои негови последици
11. Предраг Лончар - Њутновата права за четириаголник
12. Синиша Слијепчевиќ - Како да направиш фрактал
13. Роберт Солдо - Векторско решение на една задача
14. Предраг Лончар - Аполониеви теореми
15. Никола Коцеиќ Билан, Николина Смаиќ, Луиза Тромбета Буриќ - Конструктивната геометрија во наставата по математика
16. Миомир Анѓиќ - Теорема на Морли за триаголник
17. Маја Старчевиќ - Докази за конкурентност на прави со помош на триаголни координати
18. Маја Старчевиќ - Триаголни координати на точките во рамнината
19. Владимир Воленец - Ортоцентричен тетраедар
20. Ива Кавчиќ, Ведран Крчадинац - Сферна и хиперболична тригонометрија
21. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Златна елипса
22. Маја Старчевиќ - Косоаголен координатен систем
23. Драгољуб Милошевиќ, Александар Средојевиќ - Уште нешто за оддалеченоста на карактеристичните точки на триаголникот
24. Белма Алихоџиќ - Примена на тригонометријата во планиметријата, стереометријата, физиката и геодезијата
25. Миодраг Мишиќ - Генерализација и аналитички доказ на Ламеоновата теорема
26. Белма Алехоџиќ - Одбрани задачи за конусот
27. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Геометриски решенија на некои задачи со arctg x
28. Кристијан Киласа Кватерник - Растојанија меѓу карактеристичните точни на триаголникот
29. Марко Обрадовиќ, Мирко Радиќ - Тврдења за триаголникот и врската меѓу синусот и косинусот
30. Звонко Черин - Ферматовиот проблем за конусните пресеци
31. Јан Карстенсен, Алија Муминагиќ - Машиновата формула и пресметување на бројот пи
32. Илија Илишевиќ - Докази на некои стереометриски тврдења со кординатен метод
33. Илија Илишевиќ - Докази на некои планиметриски тврдења со координатен метод
34. Ивана Миличевиќ - Некои примени на тригонометријата
35. Зденка Колар-Беговиќ, Ана Тонковиќ - Теорема на Фоербах
36. Ѓура Пауновиќ - За конвексниот четириаголник
37. Еуген Љајко, Јасмина Мкашиќ - Проучување на елипсата со GeoGebrа
38. Владо Марјановиќ - Неколку нетипични тригонометриски равенки
39. Владимир Воленец - Неколку формули за производи на синуси и косинуси на аглите ...
40. Владимир Воленец - Рутовата теорема и златните недијани
41. Властимир Ранѓеловиќ, Даниела Ранѓеловиќ - За едно својство на триаголникот
42. Владимир Воленец - Барицентични координати 1 (афини својства)
43. Владимир Воленец - Барицинтрични координати 2 (метрички својства)
44. Алија Муминагиќ - Бабилиерова формула
45. Хасан Смајиќ - Плоштина на тангентен и тетивен многуаголник
46. Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен - Косинусната теорема и примена
47. Шефкет Арсланагиќ - Една интересна примена на теоремата на Стјуарт
48. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Парабола - едно својство
49. Ново Лабудовиќ, Никола Михалевиќ - Примена на скаларниот производ на вектори во алгебрата
50. Драгољуб Милошевиќ, Александар Средојевиќ - Една теорема за правилен петнаесетаголник
51. Драгољуб Милошевиќ - Две обопшувања на една задача за правилен седумаголник
52. Алија Муминагиќ, Здравко Старц - Геометриски пристап во решавање задачи
53. Д-р Икс - Равенства во правилен петнаесетаголник
54. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Уште една теорема за правоаголниот триаголник
55. Шефкет Арсланагиќ , Драгољуб Милошевиќ- Конверзија на теоремата на Птоломеј
56. Малчески Ристо - Примена на синусната и косинусната теорема
57. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Пресликувања во рамнина преку комплексни броеви 4
58. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Пресликувања во рамнина преку комплексни броеви 3
59. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Пресликувања во рамнина преку комплексни броеви 2
60. Ристо Малчески, Алекса Малчески - Пресликувања во рамнина преку комплексни броеви 1
61. Алија Муминагиќ, Борис Башиќ - Физиката и помага на математиката
62. Зоран Штерјов - Метрички релации во тетивен четириаголник
63. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Едно интересно равенство в о триаголник и негови последицо
64. Томи Димовски, Ана Димовска - Криви од втор ред
65. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Геометриски решенија на некои задачи поврзани со аркустангенсите
66. Ј. Карстенсен, А. Муминагиќ - Адициони теореми
67. Зоран Штерјов - Триаголници чии страни формираат аритметичка прогресија
68. Алија Муминагиќ - Бабилиерова теорема
69. Ј. Карстенсен, А. Муминагиќ - Геометриски докази на некои тригонометриски равенства
70. Ј. Карстенсен, А. Муминагиќ - Приближна конструкција на агол од 1 радијан
71. В. Целакоска Јорданова - Има ли врска колумбовото јајце со математика
72. И Стојменовска - Идентитети со инверзни тригонометриски функции
73. В. Гоговска - Максимум и минимум на тригонометриски функции и нивна примена
74. О. Мушкаров, С. Гроздев - Едно математичко чудовиште