Геометрија

Математички четива > Основно образование > Геометрија

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ристо Малчески - За една преопределена математичка задача
2. Ристо Малчески - Неколку задачи во врска со квадратот
3. Владимир Миќиќ - Еден интересен однос на должини на отсечки
4. Мирјана Ќориќ - Решавање планиметриски задачи со помош на декартови правоаголни координати (прв и втор дел)
5. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Спирала од квадратни корени од броевите 1, 2, 3, ...
6. Златко Лобор - Триаголник,четириаголник и круг 3
7. Златко Лобор - Триаголник,четириаголник и круг 4
8. Владо Стошиќ - Четири точки на кружница
9. Владо Стошиќ - Кружница и агли
10. Петар Младиниќ - Мозгалици со фигури во рамнината
11. Петар Младиниќ - Мозгалици со правоаголници
12. Златко Лобор - Триаголник,четириаголник и круг 1
13. Златко Лобор - Триаголник,четириаголник и круг 2
14. Милица Илиќ-Дајовиќ - За сличностите
15. Милица Илиќ-Дајовиќ - За осната симетрија
16. Бранка Герасимовиќ - Разложлива еднаквост на многуаголници
17. Гордана Бојовиќ - Разложива еднаквост на рамнински фигури
18. Драгољуб Милошевиќ - Поделба на триаголник на еднакви делови
19. Платон Димиќ - Една интересна планиметриска теорема и некои нејзини последици
20. Ристо Малчески - Неколку конструкции само со линијар
21. Ристо Малчески - Решаваме конструктивни задачи
22. Ристо Малчески - Решаваме конструктивни задачи (втор дел)
23. Ристо Малчески - Решаваме конструктивни задачи (трет дел)
24. Методи Главче, Катерина Аневска - Решавање конструктивни задачи со помош на Питагорова теорема
25. Илија Јанев - Еден начин за решавање конструктивни задачи за триаголник
26. Михајло Петровиќ - Вистински и привидни геометриски неможности
27. Шефкет Арсланагиќ - За конструкцијата на правилните многуаголници
28. Алија Муминагиќ, Рената Сведрец - Ѕвезда
29. Шефкет Арсланагиќ - Една конструктивна задача
30. Шефкет Арсланагиќ - Уште еден интересен доказ на Питагоровата теорема
31. Ристо Малчески - Како да и помогнете на мува која не знае геометрија (прв дел)
32. Ристо Малчески - Како да и помогнете на мува која не знае геометрија (втор дел)
33. Ристо Малчески - Како да и помогнете на мува која не знае геометрија (трет дел)
34. Владимир Мичиќ - За една класа екстремални проблеми во геометријата
35. Платон Димиќ - Некои прашања во врска со коцката
36. Ристо Малчески - Теорема на Штајнер за трапез
37. Ристо Малчески - Признаци за паралелограми
38. Ристо Малчески - Равенство на паралелограм
39. Миленко Севдиќ - Шаторот како математички проблем
40. Владимир Мичиќ - Едно покривање на триаголници и четириаголници со кругови
41. Мартина Приможиќ, Андреа Милетиќ, Марина Радиќ, Ела Вуковиќ - Проучување на златниот пресек на примерот на пеперутката Монарх
42. Драгољуб Милошевиќ - Како може да се претвори произволен триаголник во рамностран триаголник со иста плоштина
43. Војислав Андриќ - Каков е дадениот триаголник
44. Војислав Андриќ - За една теорема и некои нејзини примени
45. Војислав Андриќ - За една интересна математичка задача
46. Ристо Малчески - Златен пресек и златен правоаголник
47. Владимир Стојановиќ - Множества точки во рамнината
48. Катерина Аневска - Неколку докази на Евклидовата теорема за катетата
49. Ристо Малчески, Марија Попоска - Уште нешто за Питагоровата теорема
50. Шефкет Арсланагиќ, Драгољуб Милошевиќ - Поделба на отсечка на три дела
51. Шефкет Арсланагиќ - Точка на Торичели во триаголник
52. Шефкет Арсланагиќ - Некои конструкции само со помош на шестар
53. Шефкет Арсланагиќ - Брзо пресметување должини на тежишни линии во триаголник
54. Ратко Тошиќ, Јожеф Варга - За расекувањето на трапезот
55. Ратко Тошиќ - Луѓе дали е тоа можно
56. Ратко Тошиќ - Квадрирање на правоаголник
57. Ратко Тошиќ - За плоштините на фигурите I,II, III, IV
58. Ратко Тошиќ - За кружницата впишана во правоаголен триаголник
59. Ратко Тошиќ - За еден рамностран петаголник
60. Ратко Тошиќ - За економичноста на геометриските конструкции
61. Ратко Тошиќ - Бројните средини и трапезот
62. Ристо Малчески - Подготвителни задачи за математички олимпијади - Геометрија
63. Ристо Малчески - Симсонова формула
64. Марија Попоска - Метод на плоштини
65. Алија Муминагиќ - Проблемот на Дидона
66. Драгољуб Милошевиќ - За правоаголниот триаголник што има еден остар агол од 15 степени
67. Стојко Стојоски - Две конструкции на квадрат
68. Димитар Џиџев - Обопштување на Питагоровата теорема и теоремата на Евклид
69. Никола Петрески, Милчо Аврамоски - Неколку конструктивни задачи за правоаголен триаголник
70. Стојко Стојоски - Една конструкција на правилен дванаесетаголник со дадена страна а
71. Асен Радојков - Определеност на триаголник и многуаголник
72. Гоце Шопкоски - Наполеон Бонапарта и математиката
73. Драгољуб Милошевиќ - Доказ на некои теореми со споредување на плоштини
74. Јово Стефановски - За екстремните вредности низ примери
75. Шефкет Арсланагиќ - Некои занимливости од геометрија
76. Гоце Шопкоски - Некои својства на рамнокрак триаголник со агол од 108 степени
77. Стојко Стојоски - Конструкција на правилен многуаголник
78. Смиле Марковски - Еден елементарен доказ на Питагоровата теорема
79. Драгољуб Милошевиќ - Три математички цртички
80. Иван Трајков, Драган Георгиев - Пресметување плоштина на триаголник со дадени должини на негови висини и со дадени должини на негови тежишни линии
81. Драгољуб Милошевиќ - Едно својство на симетралата на внатрешниот агол во триаголникот и негова примена
82. Драгољуб Милошевиќ - Некои конструкции низ недостижни точки
83. Милчо Аврамоски, Герасим Давидовски - Поделба на отсечка на три еднакви дела
84. Гоце Шопкоски - Плоштина на фигура во триаголна мрежа
85. Иван Трајков - Некои условни равенства и условни неравенства во геометријата
86. Никола Петрески - Тетивен и тангентен четириаголник
87. Гоце Шопкоски - Две задачи за максимум
88. Костадин Тренчевски - Примена на векторите
89. Драгољуб Милошевиќ - Две теореми во врска со правоаголниот триаголник
90. Марија Попоска - Правилен осумаголник
91. Ристо Малчески - Правилен дванаесетаголник
92. Ристо Малчески - Ојлерова права
93. Ристо Малчески - Ојлерова кружница
94. Михајло Петровиќ - Занимливости во примената на Питагоровата теорема
95. Владимир Стојановиќ - Многуаголник во квадратна мрежа
96. Алија Муминагиќ - Конструкција на тангента на кружница
97. Карстенсен, Муминагиќ - Финслер-Хадвигеров квадрат
98. Р. Малчески, С. Малчески - Мала збирка по геометрија
99. Р. Малчески, М. Главче - Осната симетрија помага
100. Р. Малчески - Каде е грешката?
101. М. Главче - Забавни кибритчиња
102. С. Малчески - Едно својство на неостроаголните триаголници
103. Р. Малчески - Пресметување плоштина на паралелограм и триаголник
104. С. Брсаковска, С. Малчески - Некои последици на Питагоровата теорема
105. Р. Малчески - Еден елементарен доказ на Хероновата формула
106. М. Шариќ - Метод на помошни фигури
107. Н. Петрески - Максимум и минимум во задачи од геометрија
108. Н. Петрески - Ојлерова права и кружница
109. Р. Малчески, А. Малчески - Златен пресек
110. Р. Малчески - Две задачи за правилен шестаголник
111. А. Муминагиќ, Ј. Карстенсен - За една олимписка задача
112. Д. Милошевиќ - Квадрат и точка
113. Д. Милошевиќ - Некои теореми за точки во рамнината на триагоилникот
114. А. Иванова, Д. Велинов - Златен пресек, омилена пропорција на архитектите
115. Д. Василевска - Немојте да се излажете, Хероновата формула помага
116. А. Муминагиќ - Плоштина на правилен петаголник
117. М. Главче - Периметар и неравенство на триаголник
118. С. Малчески - Конструкција на аритметичка, геометриска и хармониска средина на две отсечки
119. К. Аневска, С, Малчески - Една теорема, многу начини на докажување
120. С. Малчески - Расекување и составување на геометриски фигури 2
121. С. Малчески - Расекување и составување на геометриски фигури 1