Овој дел на сајтот содржи програми за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Во секоја програма, покрај целите кои треба да се постигнат при реализирање на прогамата за соодветната возрасна група, детално се разработени неопходните содржините кои треба да се узвојат за постигнување на соодветните цели, како и литературата која може да послужи за оваа намена. За жал, освен за некои делови, не постои соодветна литература во која се содржани и потребните теориски знаења, па затоа на зантересираните ученици, родители и наставници им препорачуваме освен книгите наведени во литературата, а кои се наоѓаат на овој сајт, да ги користат и математичките четива за соодветните содржини.


1. Наставна програма за четврата година средно образование
2. Наставна програма за трета година средно образование
3. Наставна програма за втора година средно образование
4. Наставна програма за прва година средно образование
5. Наставна програма за деветто одделение
6. Наставна програма за осмо одделение
7. Наставна програма за седмо одделение
8. Наставна програма за шесто одделение
9. Наставна програма за петто одделение
10. Наставна програма за четврто одделение
11. Наставна програма за трето одделение
12. Наставна програма за второ одделение