Теориска математика

Математички четива > Високо образование > Теориска математика

1. Марија Миложа Пандур, Иван Вуковиќ - Елементарни функции и елементарни полиња
2. Марија Павковиќ Кордиќ, Маја Андриќ - Што е полуизвод на функција
3. Јосип Матејаш - Повеќедимензионални топки
4. Вида Задељ-Мартиќ - Сингуларна декомпозиција на матрица од втор ред
5. Невен Богдановиќ - Математички области
6. Романа Цапор, Жељка Милин Шипуш - Геометријата на Минковски
7. Зехра Нуркановиќ, Мухамед Шмигаловиќ - Логаритамската конвексност на гама функцијата
8. Небојша Икодиновиќ - Што е математиката 1 - 4
9. Раде Живаљевиќ - Дали ни е тесно во три димензии
10. Раде Живаљевиќ - Боромејски прстени или Како уметнички да се закачи слика
11. Петра Јамбришко, Младен Вуковиќ - Еден необичен доказ
12. Матија Казалички - Прости броеви близнаци
13. Ивана Анатолиш, Бојан Басрак - Колку се големи, големите делители
14. Петар Свирчевиќ - Трансцедентност на вредности на триагонометриски функции од рационален број радијани
15. Бернадин Ибрахимпашиќ - Факторизација со помош на елиптички криви
16. Марко Стојановиќ, Дарко Вељан - Стуткана хартија, чаша лимунада, ракување, ветер на земјата и Брауеровата теорема за фиксна точка
17. Крешимир Сершиќ - Функцијата на Јосиф и уште нешто
18. Филип Босниќ, Вјекослав Ковач - Веројатностна лема за регуларност и нејзина примена во комбинаторика
19. Тони Милас, Михаела Рибичиќ Пенава, Кристиан Сабо - Примени на гама функцијата
20. Томислав Живковиќ - LU-декмпозиција на тридијагонална и циклично тридијагонална матрица
21. Сузана Бингулац, Иван Матиќ - Кинеска теорема за остатоци за полиноми
22. Соња Горјанц, Ема Јуркин - Геометриско место точки еднакво оддалечени од две разминувачки прави
23. Снежана Мајсторовиќ, Катарина Винцетиќ - Целосна збрка (деаранжмани)
24. Рајна Рајиќ - За нилпотентните матрици од втор ред
25. Раде Живаљевиќ - Шпернеровата Лема
26. Петра Цорн, Рудолф Сцитовски - Еден проблем на глобална оптимизација
27. Петра Цорн, Ивана Кузмановиќ - Различни начини на задавање на рамнина во простор
28. Петар Свирчевиќ - Хеуристика и повеќедимензионален тетраедар
29. Ненад Стојановиќ, Зоран Митровиќ - Доказ за ирационалност на бројот е^p
30. Михаела Рибичиќ Пенава, Наташа Ујиќ - Полиноми на Јакоби
31. Михаела Рибичиќ Пенава, Дино Шкробар - Бета и гама функција
32. Михаела Рибичиќ Пенава, Антонио Нуиќ - Бернулиеви полиноми
33. Матеа Павлек, Озрен Перше - Векторски производ на R^n, нормирани алгебри и H-простори
34. Мартина Вучичевич, Ивана Божиќ, Бојан Ковачиќ - За ѓаволската крива
35. Марија Станиќ - Taxicab броеви
36. Марија Милоложа Пандур, Маринела Пиљ - Генерализиран проблем на сопствени вредности
37. Мандалена Прањиќ, Рајна Рајиќ - Положбата на нулите на полином
38. Љупчо Настовски, Билјана Начевска - Моќта и немоќта на очигледното во математиката
39. Лука Марохниќ, Бојан Ковачиќ, Бојан Радишиќ - Положбата на нулите на полином од облик X^n-X-1
40. Лилјана Арамбашиќ, Ивона Завишиќ - p-норми на R^2, кружници Sp и броеви πp
41. Крешимир Буразин, Уна Радојичиќ - Вовед во варијационото сметање и неговата историја
42. Катерина Хаџи-Велкова Санева, Сања Атанасова - Обопштување на поимот функција, вовед во дистрибуции
43. Јелена Ковачевиќ, Јошко Мандиќ, Тања Вучичиќ - Гершгориновата локација на спектарот и примена
44. Јасенка Аугустиновиќ - Условеност на систем линеарни равенки
45. Ивана Кузмановиќ - Најдобра l ͚ на решението на систем линеарни равенки со една непозната
46. Иван Сочо, Маја Андриќ - Неравенството на Опиал
47. Иван Солдо - Различни начини на множење на матрици
48. Иван Кузмановиќ - Растојание на точка до крива
49. Зоран Томљановиќ, Матеа Угрица - QR декомпозиција со Гивенсовата ротација и примени
50. Жељко Зрно - Партиција на множество и релацијата за еквиваленција. Белови броеви
51. Емилија Целакоска - За нормалните и абнормалните реални броеви
52. Елена Хаџиева, Јован Петкоски - Фрактали - дефиниција, конструкција, својства и примена
53. Драгана Јанков Маширевиќ, Нера Кеглевиќ - Неравенствата на Чебишев и Марков во теоријата на веројатност
54. Драган Ѓокиќ - Дворазмер
55. Домагој Матијевиќ, Домагој Шевердија - Проблем на видливост
56. Адмир Хусеини - Идентитетот на троен производ на Јакоби
57. Адмир Хусеини - Бинарни квадратни форми
58. S. K. Khattri - Incarcerating the Euler-Mascheroni constant ϒ
59. Дино Сејдиновиќ, Ирма Тановиќ - За хармонсикиот ред и неговите делови
60. Дамира Кечек - Методи на пресметување на детерминанта на матрица од n-ти ред
61. Владимир Јанковиќ - Изопериметриски проблем
62. Вјекослав Ковач - Бесконечни и конечни формулации на математичките резултати
63. Бојан Ковачиќ, Ивана Божиќ, Тихана Стрмечки - За универзалната параболичка константа
64. Бартол Борозан, Зоран Томљановиќ - Стабилност на линеарни динамички системи
65. Анастасија Трајанова - Периодичноста кај дискретните динамички системи и теоремата на Шарковски