Броеви

Математички четива > Средно образование > Броеви

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Андреј Дујелла - Питагорови тројки
2. Иван Матиќ - Теорема на Жигимунди
3. Самоил Малчески, Даниел Велинов - Олимписки задачи од теорија на броеви
4. Ристо Малчески, Алија Муминагиќ - Фибоначиевите и Лукасовите броеви на неочекувани места
5. Самоил Малчески, Ристо Малчески - Ферматови броеви
6. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Диофантови апроксимации
7. Душан Ѓукиќ - Аритметички својства на биномните коефициенти
8. Душан Ѓукиќ - Равенка на Пел
9. Душан Ѓукиќ - Квадратни проширувања на полето рационални броеви
10. Душан Ѓукиќ - Деливост и канонична факторизација
11. Душан Ѓукиќ - Верижни дропки
12. Душан Ѓукиќ - Апроксимација на ирационалните броеви со рационални
13. Душан Ѓукиќ - Конгруенции од повисок степен
14. Маја Андријевиќ, Иван Солдо - Некои методи за факторизација на природните броеви
15. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Тригoнометриски, хиперболични фунции и Фибоначиеви броеви
16. Јулије Јакшетиќ, Јосип Лопатиќ, Марјан Праљак, Роберт Солдо - Лема за подигнување на експоненетите 2
17. Mehmed Nurkanović, Mirsad Trumić - Explicit form of the solutions of Pell's equation
18. Јулије Јакшетиќ, Јосип Лопатиќ, Марјан Праљак, Роберт Солдо - Лема за подигнување на експоненетите
19. Стјепан Шкарица - Квадар во неопределена анализа
20. Мирко Стојанковиќ - За еден Диофантов проблем
21. Душан Муровец - Мали тајни на Фибоначиевите броеви
22. Бернардин Ибрахимпашиќ - Методи на факторизација
23. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Форматот на листот А4 и ирационалност на бројот 2^0.5
24. Јулије Јакшетиќ, Јосип Лопатиќ, Роберт Солдо - Ермитовиот идентитет и антје равенките
25. Предраг Лончар - Питагорови четворки
26. Џана Дрино, Мерима Мурица - Некои начини за докажување идентитети со Фибоначиеви броеви
27. Милунка Обрадовиќ - Диофантовата равенка x^2-dy^2=1 во дополнителната настава
28. Милан Живановиќ - За едно решение на проблемот на Питагоровите тројки
29. Матеја Ѓумиќ, Мирела Јукиќ Бокун - Примени на Евклидовиот алгоритам
30. Марија Станиќ - Совршени и Мерсенови броеви
31. Марија Станиќ - За една хипотеза во теоријата на броеви
32. Љубица Баќиќ Ѓуранковиќ, Војислав Ѓуранковиќ -Лема на Безу и Бланкиншиповиот метод
33. Љубица Баќиќ - Ферматови броеви
34. Јулије Јакшетиќ, Роберт Солдо - Идентитетот на Хермит и примена
35. Ивица Мартињак - Генерализација на Касиниевиот идентитет
36. Звонко Черин - Равенства за производи и квадрати на Фибоначиевите и Лукасовите полиноми
37. Предраг Лончар - Египетски дропки
38. Иван Солдо, Ивана Вуксановиќ - Питагорови тројки
39. Бојан Ковачиќ - За врската на Лукасовите броеви и Паскаловиот триаголник
40. Ивана Прашњак, Невен Грбац - Математиката на жонглирањето - 2. дел Жонглерски теореми
41. Ивана Прашњак, Невен Грбац - Математиката на жонглирањето - 1. дел Математички опис на жонглирањето
42. Жељко Зрно - Некои историскo-математички погледи на последната теорема на Ферма
43. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Питагорови тројки и Фибоначиеви броеви
44. Маја Ковач, Озрен Перше - Муншосенови броеви
45. Аладин Црнкич, Бернадин Ибрахимпашиќ - Општи методи на факторизација
46. Ана Јурасиќ, Марко Рукавина - Псевдопрости броеви
47. Крешимир Буразин - Нелинеарни Диофантови равенки
48. Илија Илишевиќ - Теорема на Вилсон
49. Илија Илишевиќ - Експоненцијални Диофантови равенки
50. Ивона Мандиќ, Иван Солдо - Равенка на Пел
51. Златка Павличиќ - Геометриски пристап при решавање на алгебарски задачи
52. Ристо Малчески - Примена на функцииите [x] и {x}
53. Ивана Кузмановиќ - Некои примени на функциите под и над
54. Иван Матиќ, Домагој Шевердија - Грчко-кинески стил во теоријата на броеви
55. Жељко Зрно, Тео Драгичевиќ - Некои белешки за равенката на Пел
56. Еуген Ведрал - Еден метод за решавање квадратни конгруенции
57. Доминика Црљац Милиќ - Питагорови броеви и Питагорова равенка
58. Ѓорѓе Баралиќ, Илија Радичевиќ - Функцијата цел дел
59. Бернадин Ибрахимпашиќ, Сенка Ибрахимпашиќ, Драгана Ковачевиќ, Алма Чехановиќ - Правила за деливост
60. Бернадин Ибрахимпашиќ - Конгруенции од облик x^n=0 (mod m)
61. Андријана Ќурковиќ, Борка Јадријевиќ, Марина Симиќ - Бертранов постулат
62. Амра Дураковиќ, Селма Капиќ - Со математика до идеја за уметнички примерок
63. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Питагорови тројки и Фибоначиеви броеви
64. Војислав Андриќ - Број на решенија на Диофантовата равенка x^2-y^2=n
65. Ајла Нуркановиќ, Алија Муминагиќ - Нестандардни докази на некои својства на Фибоначиевите броеви
66. Шефкет Арсланагиќ - За значењето на дискриминантата на квадратната равенка при решавање на нелинеарни Диофантови равенки
67. Горан Ѓанковиќ - Селбергова асимптотска формула
68. Горан Ѓанковиќ - Адитивната комбинаторика и теоремата на Рот за тричлени аритметички прогресии
69. Ратко Тошиќ - Совршени броеви
70. Ратко Тошиќ - Големата теорема на Ферма
71. Ратко Тошиќ - Две функции од теорија на броеви
72. Ратко Тошиќ - Магичен шестаголник
73. Ратко Тошиќ - Прости броеви
74. Ристо Малчески, Алија Муминагиќ - Неколку нестандардни задачи за Фибоначиевите и Лукасовите броеви
75. Малчески, Р. - Одбрани задачи од теорија на броеви
76. Ј. Карстенсен, А. Муминагиќ - Тригонометрија и Фибоначиеви броеви
77. Р. Малчески, А. Муминагиќ - Некои релации за Фибоначиевите и Лукасовите броеви
78. А. Муминагиќ, Р. Малчески - Триаголни броеви 2
79. Р. Малчески, А. Муминагиќ - Три идентитети за Фибоначиевите броеви
80. Р. Малчески - Теорема на Луивил
81. Р. Малчески, С. Малчески - Белешка за распределбата на простите броеви
82. Д. Велинов - Некои методи за решавање Диофантови равенки
83. С. Гроздев - Минимален прост делител
84. Ј. Карстенсен, А. Муминагиќ - Фибоначиеви броеви и полиноми со целобројни коефициенти
85. Р. Малчески - Фибоначиеви броеви
86. Р. Малчески - Ах, тие Питагорови тројки
87. Р. Малчески - Триаголни броеви
88. Р. Малчески - Мултипликативни функции и теорема на Ојлер
89. Р. Малчески - Фунциите [x] и {x}
90. Р. Малчески, С. Малчески - Ред на број по модул и примитивни корени
91. Д. Велинов - Некои карактеристични задачи од теорија на броеви
92. Д. Велинов - НЗД и НЗС во олимписки задачи
93. Д. Велинов - Лежандрова формула, броеви на Ферма и броеви на Мерсен
94. Д. Велинов - Кинеска теорема на остатоци
95. Д. Велинов - Ред на прост број
96. Д. Велинов - Деливост на природните броеви во олимписки задачи
97. Д. Велинов - Функцијата цел дел и некои нејзини својства
98. С. Маркоски - Кој е најефикасен броен систем
99. А. Муминагиќ, Ј. Карстенсен - Збир на квадрати на последователни природни броеви
100. Ш. Арсланагиќ - Занимливости за функцијата цел дел
101. И. Стојменовска - Обопштена равенка на Ојлер
102. И. Димовски - Неограниченост на низата од совршени и низата од прости броеви
103. Д. Лешковски - Неколку Диофантови равенки од повисок ред
104. З. Цветковски, Р. Малчески - Алгоритам за генерирање на една класа Питагорови тројки