Неравенства

Математички четива > Основно образование > Неравенства

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Самоил Малчески - Докажување неравенства со разложување и со неравенствата меѓу средините (продолжение)
2. Самоил Малчески - Докажување неравенства со разложување и со примена на неравенствата меѓу средините
3. Драгољуб Милошевиќ - По трагата на едно алгебарско неравенство
4. Ристо Малчески - Математичко четиво за шесто одделение - Неравенствата помагаат
5. Ратко Тошиќ - За големите броеви
6. Ратко Тошиќ - Основни својства на неравенствата и примена во решавање на задачи
7. Иван Трајков - Геометриски доказ за средините
8. Драгољуб Милошевиќ, Коста Мишовски - Едно двојно неравенство за праоаголен триаголник
9. Здравко Цветковски - Основни неравенства и нивна примена
10. Р. Малчески - Повеќе начини за докажување на едно неравенство
11. С. Малчески - Енгелов принцип на минимум
12. Р. Малчески, К. Аневска - Неравенство на триаголник и неравенства во триаголник
13. Р. Малчески, В. Гоговска - Неравенства во правоаголен триаголник
14. Ристо Малчески - Примена на неравенството меѓу средините во геометријата
15. Самоил Малчески - Неравенства меѓу средините и примена
16. Ристо Малчески - За докажување на условните неравенства
17. Р. Малчески - Неравенства меѓу средините и пресметување квадратен корен од број
18. Ристо Малчески - Неравенства меѓу средините
19. Слободан Филиповски - Неколку избрани задачи од неравенства
20. Светлозар Дочев - Кој број е поголем
21. Сава Гроздев - Две елементарни неравенства и нивна примена
22. Сава Гроздев - Неравенство на Шур и примена