Аритметика и Алгебра

Математички четива > Основно образование > Аритметика и Алгебра

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Ирена Стојковска - Линеарно програмирање
2. Ирена Стојковска - Метод на отсечки
3. Платон Димиќ - Паскалов триаголник
4. Б. Маринковиќ - Што уште треба да се знае за алгебарските изрази
5. Б. Маринковиќ - Некои примени на идентичните трансформации
6. Љубомир Вуковиќ - Разложување полиноми на прости множители
7. Гордана Бојовиќ - Разложување полиноми на множители
8. Драгослав Љубиќ - Брзина
9. Јаворина Стојановиќ - Нешто од теоријата на групите
10. Алија Муминагиќ - Еднакви збирови
11. Алија Муминагиќ, Јенс Карстенсен - Забавни задачи
12. Алија Муминагиќ, Рената Сведрец - Кула од карти
13. Алија Муминагиќ, Рената Сведрец - Кои броеви недостасуваат
14. Данило Михњевиќ - Дискусија на решенијата на равенка од прв степен со еден променлив параметар
15. Д-р Икс - Необичните доживувања на еден вселенски патник
16. Лилјана Судар - Кажи ми колку е часот
17. Александар Средојевиќ, Драгољуб Милошевиќ - Метод на правоаголник
18. Ристо Малчески, Катерина Аневска - Подготвителни задачи за математички натпревари - текстуални задачи
19. Методи Главче - Бројни ребуси
20. М. Илиќ-Дајовиќ - За низите броеви (1 и 2 дел)
21. Мирослав Живковиќ - Аритметиката на часовникот
22. Милан Петковиќ, Војислав Андриќ - Квадратниот трином x^2+x+1
23. Зоран Каделбург - Колку решенија има равенката x^2=x
24. Војислав Андриќ - Задачи поврзани со бројот 2023 - основно образование
25. Ристо Малчески - Времето е важно или задачи поврзани со часовникот
26. Војислав Андриќ - Бројни ребуси
27. Војислав Андриќ - Занимливи фигури
28. Делчо Лешковски, Валентина Миовска - Геометриски докази за ирационалноста на некои квадратни корени
29. Елвир Мујкиќ - Методот на Џорџ Поја
30. Методи Главче - Геометријата и помага на алгебрата
31. Шефкет Арсланагиќ - Еден начин за определување екстремни вредности на некои функции
32. Ратко Тошиќ - Римски броеви
33. Ратко Тошиќ - Размислување над една слика на Богданов-Бјелски
34. Ратко Тошиќ - Кога завчера било утре
35. Ратко Тошиќ - Играње со проценти
36. Ратко Тошиќ - Воловите и математичарите
37. Ратко Тошиќ - Бројот на Шехерезада
38. Ратко Тошиќ - Продолжи ја низата 1
39. Ратко Тошиќ - Продолжи ја низата 2
40. Ратко Тошиќ - Продолжи ја низата 3
41. Ратко Тошиќ - За алгебрата, Дон Кихот и ребусите
42. Ратко Тошиќ - Периодични низи
43. Ратко Тошиќ - За некои низи броеви
44. Ратко Тошиќ - За броевите палиндроми
45. Иван Трајков - Докажување на условни равенства
46. Милка Галевска - Едно воопштување на броевите од Египетскиот триаголник
47. Илија Јанев - Дали размислувате математички?
48. Вангел Каруловски, Душко Ачовски - Бројни интервали
49. Вангел Каруловски, Душко Ачовски - Пресликување или функција
50. Вангел Каруловски - Закони за кратење
51. Вангел Каруловски - Група
52. Јанев Илија - ДВА + ТРИ = ПЕТ
53. Вангел Каруловски - Асоцијативни операции
54. Ставра Радојковиќ - Нешто за максимумот
55. Вангел Каруловски - Комутативни операции
56. Вангел Каруловски - Инверзни елементи
57. Вангел Каруловски, Душко Ковачев - Бинарни операции во дадено множество
58. Гоце Шопкоски - Решавање на некои аритметички задачи со помош на отсечки
59. Вангел Каруловски - Неутрален елемент на операција
60. Ице Јошески - Решавање на проблемски задачи
61. Самоил Малчески - Збирови на првите n природни броеви, нивните квадрати и нивните кубови
62. Методи Главче - Диофантови идентитети
63. Наумка Србиноска - Како во математиката се греши
64. Малчески Самоил - Равенки и неравенки со непозната и под знакот за апсолутна вредност
65. Методи Главче - Каде е грешката?
66. Р. Малчески - За ученици до седмо одделение: Мала збирка решени текстуални задачи
67. М. Попоска - Четиво за шесто одделение: Решаваме задачи со движење
68. Р. Малчески - Четиво за шесто одделение: Решаваме текстуални задача
69. С. Малчески - Бројни ребуси
70. М. Главче, С. Малчески - Решавање на артиметички задачи со доведување до противречност
71. И. Димовски - Проблемот на Швејк
72. Р. Малчески - Стрелките на часовникот се движат, па што
73. Р. Малчески - Неколку елементарни алгебарски методи за определување екстремни вредности
74. Р. Малчески, А. Малчески - Откривање непознат број, магија или математика
75. Р. Малчески - Пресметување збирови од производи и степени
76. Е. Михајлова - Како едноставно да решаваме текстуални задачи
77. Е. Михајлова - Брзо множење
78. Р. Малчески - Идентитетот на Софија Жермен
79. И. Шаркова, Р. Караџова - Бројните ребуси помагаат
80. Д. Милошевиќ - Основни својства на магичните квадрати од ред четири
81. А. Муминагиќ, Р. Сведрец - Кои броеви недостасуваат?
82. Јудита Цофман - Користење табели за определување збирови
83. Б. Јошеска Јованчева - ФУнкционални равенки
84. М. Главче - Пресметување збирови
85. С. Малчески, М. Лукаревски - Пополнуваме табели со броеви
86. К. Аневска, С. Малчески - Геометриско пресметување на збирови