Аритметика

Математички четива > Почетно образование > Аритметика

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Самоил Малчески - Вага во рамнотежа
2. Ирена Стојковска - Број кој станува за еден поголем кога од него ќе земеш еден
3. Вера Јоцковиќ - Метод на последна цифра
4. Богољуб Маринковиќ - Шифрирани операции (бројни ребуси)
5. Бранислав Поповиќ - Скриени равенки (прв дел)
6. Бранислав Поповиќ - Скриени равенки (втор дел)
7. Милан Шариќ - Метод на отсечки
8. Петра Цорн - Cuisenaire-ови стапчиња
9. Војислав Андриќ - Задачи поврзани со броевите 223 и 2023 - почетно образование
10. Ристо Малчески - Математичко четиво за 4 и 5 одделение - Решаваме одејќи одназад-нанапред
11. Ристо Малчески - Математичко четиво за 2 и 3 одделение - Текстуални задачи
12. Ратко Тошиќ, Босиљка Петковиќ-Савиќ - Утврдуваме и прошируваме знаења за броеви
13. Драгољуб Милошевиќ - Бројни ребуси
14. Душко Ковачев - Отсечките ни помагаат
15. Ристо Малчески - Пирамиди од броеви
16. Душанка Панкова -Математичка сказна - Могли
17. Душанка Панкова - Убавицата и ѕверот
18. Душанка Панкова - Шумски пријатели
19. Душанка Панкова - Нашиот Сончев систем низ задачи
20. Душанка Панкова - Мала збирка текстуални задачи со превозни средства
21. Душанка Панкова - Животинско царство (мала збирка задачи)
22. Ристо Малчески -Вагата и помага на математика
23. Душанка Панкова - Јованче и Марија
24. Душанка Панкова - Трите прасиња
25. Душанка Панкова - Палешка
26. Душанка Панкова - Лавот и глушецот
27. Душанка Панкова - Пинокио
28. Душанка Панкова - Како брои Зоки Поки
29. Р. Малчески, В. Гоговска - Четиво за четврто и петто одделение: Во светот на броевите
30. Р. Малчески - Аритметичко решавање на текстуални задачи
31. С. Малчески - Пресметуваме вредности на изрази и решаваме равенки
32. Р. Малчески - Пресметуваме и споредуваме маси
33. Ристо Малчески - Црвенкапа и загатките на волкот
34. Методи Главче - Споредуваме и пресметуваме
35. Ристо Малчески - Малку поинакви пресметувања
36. Самоил Малчески - Времето е важно
37. Ристо Малчески - Редици од броеви
38. Ристо Малчески - Нестандардни мерки за должина
39. Ристо Малчески - Да размислуваме со здрав разум
40. Валентина Гоговска - Да започнеме од крајот
41. Кирил Банков - Дали размислувате со здрав разум
42. Методи Главче - Пет квадрати, а многу задачи
43. Ристо Малчески, Методи Главче - Решаваме бројни ребуси