Анализа

Математички четива > Средно образование > Анализа

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Светозар Вукадиновиќ - Конвексност и конкавност на графикот на функција
2. Бојана Харамбашиќ, Дијана Илишевиќ - Јенсенова и квадратна функционална равенка
3. Петар Свирчевиќ - Доказ на Питагоровата теорема со помош на изводи
4. Петар Свирчевиќ - Генерирање конечни суми со биномни корфициенти со примена на изводи и неопределени интеграли
5. Томислав Буриќ, Стјепан Мештровиќ - Аритметичко-геометриска средина и нејзина примена при пресметување на бројот пи
6. Жељко Ханш, Дарко Жубриниќ - Ирационалност на Ојлеровиот број е
7. Жељко Ханш, Дарко Жубриниќ - За Ојлеровиоt број е и соодветните експоненцијална и логаритамска функција
8. Илија Илипевиќ - Примена на диференцијалното и интегралното сметање при докажување на некои алгебарски и тригонометриски равенства
9. Маја Карага, Марко Стојановиќ - Што е природно во природниот логаритам
10. Андреј Новак - Површината под графикот на функцијата f(x)=x^k
11. Ненад Савиќ - Примена на елементарните функции во физиката - Истрел
12. Небојша Икодиновиќ, Марија Станиќ - По нешто за елементарните функции
13. Небојша Икодиновиќ - Нестандардна анализа
14. Драгољуб Радуловиќ - Една гранична вредност на функциja
15. Дарија Мaрковиќ, Аманда Главаш - Нестандардни математички задачи и монотони функции
16. Ања Цорн - Брзината во природните и општествените науки
17. Алија Муминагиќ, Ристо Малчески - Златниот пресек и единечната кружница
18. Милан Митрески - За еден неопределн интеграл и Ојлеровата формула
19. Мирјана Илиќ - За првиот извод на функција преку примери
20. Едис Мекиќ - Визуелизација на вертикално движење на пружина во Geogebra
21. Мирсад Трумиќ - Улогата на инваријантите во испитување на конвергенцијата на низи зададени со рекурентни формули со варијабилни коефициенти
22. Мехмед Нуркановиќ, Мирсад Трумиќ - Рaзлични методи за испитување конвергентноста на низи зададени со рекурентни формули
23. Милан Јовановиќ, Видан Говедарица - За монотоноста и ограниченоста на низата {(1+1/n)^n}
24. Миодраг Петковиќ - Некои примени на хармониската низа
25. Алија Муминагиќ, Зденка Колар-Беговиќ Помалку елегантни решенија на некои задачи
26. Јенс Карстенсен, Алија Муминагиќ - Паскаловиот триаголник и бројот е
27. Алија Муминагиќ - Една низа рационални броеви која конвергира кон бројот sqrt 2
28. А. Муминагиќ - Нестандардни решенија на стандардни задачи
29. Б. Златановска - Динамика на линеарното пресликување
30. Р. Малчески - Испитување и скицирање на графикот на кубната функција
31. Ј. Карстенсен, А . Муминагиќ - Паскаловиот триаголник и бројот е