Неравенства

Математички четива > Средно образование > Неравенства

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Притоа повеќето четива содржат теориски разработки од одделни математички дисциплини, кои се неопходни, како за решавање на посложени задачи, така и за продлабочено изучување на математиката, а кои за жал со бројните реформи целосно се отфрлени од наставните програми во основното и средното образование.


1. Самоил Малчески - Неравенсвто на Коши-Буњаковски-Шварц и негова примена
2. Šefket Arslanagić, Daniela Zubović - Klamkin's inequality and its application
3. Šefket Arslanagić, Amar Basić - Two Interesting Inequalities for Acute Triangles
4. Šefket Arslanagić - The rearrangement inequality
5. Шефкет Арсланагиќ - Неравенства со параметри
6. Предраг Лончар - За последиците од Хадвигер-Фишлеровото неравенство
7. Марко Валчиќ - Примена на неравенството на Јенсен во тригонометрија
8. Илија Илишевиќ - Шест докази на едно тригонометриско неравенство
9. Анѓелко Мариќ - Геометриски докази на неравенството меѓу аритметичката и геометриската средина
10. Предраг Лончар - Примена на мајоризацијата во тригонометријата
11. Санела Јукиќ, Сања Варошанец - Теоремата за мајоризација и примена
12. Шефкет Арсланагиќ - Неравенството на Поповициу и негова примена
13. Шефкет Арсланагиќ - Неравенството на Хајгенс и негови примени
14. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Неравенства на Карамата
15. Шефкет Арсланагиќ - Уште нешто за неравенството на Несбит
16. Драгољуб Милошевиќ - Едно неравенство за триаголникот и негово подобрување
17. Шефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Генерализација на едно геометриско неравенство
18. Јулије Јакшетиќ, Јосип Лопатиќ, Марјан Праљак, Роберт Солдо - За едно неравенство од МФЛ бр. 207
19. Шефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Интересни примени на неравенството на Шур
20. Јулије Јакшетиќ, Јосип Лопатиќ, Марјан Праљак, Роберт Солдо - Една задача од америчката олимпијада и нејзина генерализација
21. Радомир Лончаревиќ - Неравенство на Поповициу
22. Драгољуб Милошевиќ - По трагата на едно неравенство за бројните средини
23. Шефкет Арсланагиќ - Докажување неравенства со разложување на множители
24. Бела Алихоџиќ, Шефкет Арсланагиќ - Едно алгебарско неравенство и негова примена
25. Драгољуб Милошевиќ - За едно алгебарско неравенство
26. Шефкет Арсланагиќ - Две генерализации на едно условно алгебарско неравенство
27. Шефкет Арсланагиќ - Уште нешто за Ојлеровото неравенство за триаголник
28. Шефкет Арсланагиќ - Уште еден доказ на Ојлеровото неравенство за триаголник
29. Петар Свирчевиќ - Две битно различни класи неравенства поврзани со триаголникот
30. Шефкет Арсланагиќ - Carlson-овите неравенства
31. Драгољуб Милошевќ, Алија Муминагиќ - Едно алгебарско неравенство
32. Шефкет Арсланагиќ - Уште едно подобрување на неравенството на Несбит
33. Шефкет Арсланагиќ - Подобрување на едно геометрсико неравенсвто
34. Един Ајановиќ, Шефкет Арсланагиќ - Подобрување на некои неравенства кај триаголникот
35. Шефкет Арсланагиќ - Неравенство меѓу тежинските аритметичка и геометриска средина
36. Шефкет Арсланагиќ - Едно неравенство во врска со триаголникот и некои негови примени
37. Драгољуб Милошевиќ, Братислав Средојевиќ - Едно алгебарско неравенство и негова примена
38. Шефкет Арсланагиќ, Драгољуб Милошевиќ - Три подобрувања на едно неравенство во врска со триаголникот
39. Шефкет Арсланагиќ - Едно занимливо неравенсвто за конвексен четириаголник
40. Шефкет Арсланагиќ - Една корисна примена на неравенството меѓу аритметичката и геометриската средина
41. Белма Алихоџиќ - Примена на неравенсвтото на КБШ во алгебарските неравенсвта за определување минимум и максимум во геометријата
42. Филип Мориќ, Мирослав Тремл - Една корисна лема
43. Самоил Малчески, Ристо Малчески - Неравенствата на математичките олимпијади
44. Драгољуб Милошевиќ, Алија Муминагиќ - Едно алгебарско неравенство
45. Борислав Мичиќ - Класи средини и геометриска илустрација на средини на два броја 2 дел
46. Борислав Мичиќ - Класи средини и геометриска илустрација на средини на два броја 1 дел
47. Шефкет Арсланагиќ, Алија Муминагиќ - Повеќе докази на едно познато тригонометриско неравенство за триаголник
48. Михаела Рибичиќ Пенава, Катарина Бошњак - Неравенството на Јенсен и неравенства изведени од него
49. Илко Брнетиќ - Неравенствата на меѓународните математички олимпијади
50. Здравко Старц - Неравенство меѓу аритметичката и геометриската средина
51. Илија Илишевиќ - Примена на неравенството на Коши-Буњаковски-Шварц во геометријата
52. Илија Илишевиќ - Примена на неравенствот на Коши-Буњаковски-Шварц при решавање алгебарски равенки и системи равенки
53. Илија Илишевиќ - Примена на неравенствата меѓу средините при решавање равенки и системи равенки
54. Илија Илишевиќ - Примена на АГ-неравенството во стереометрија
55. Илија Илишевиќ - Примена на АГ-неравенството во планиметрија
56. Илија Илишевиќ - Примена на АГ-неравенствот во тригонометрија
57. Илија Илишевиќ - Неравенство на Чебишев
58. Илија Илишевиќ - Неравенство на Јенсен
59. Илија Илишевиќ - Неравенство на Бернули
60. Илија Илишевиќ - Неравенства со факториели
61. Илија Илишевиќ - Неравенства меѓу полиноми од една или повеќе реални променливи и нивна примена
62. Илија Илишевиќ - Квадратно-аритметичко неравенство
63. Илија Илишевиќ - Геометриско-хармониско неравенство
64. Шефкет Арсланагиќ - Една интересна примена на неравенството меѓу аритметичката и геометриската средина
65. Шефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Неравенство на Несбит
66. Шефкет Арсланагиќ - Некои нови неравенства за триаголникот
67. Шефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Некои интересни неравенства за триаголникот
68. Шефкет Арсланагиќ - Едно неравенство меѓу средините, негово подобрување и примена во геометријата
69. Сенада Мустафиќ - Геометриски докази на неравенствата меѓу средините
70. Шефкет Арсланагиќ, Даниела Зубовиќ - Занимливи примени на неравенството на Шур
71. Видан Говедарица, Милан Јовановиќ - Неравенство на Бернули
72. Драгољуб Милошевиќ - По трагата на едно алгебарско неравенство
73. Драгољуб Милошевиќ - Едно двојно неравенство за правоаголен триаголник
74. Драгољуб Милошевиќ - Едно неравенство и неговите примени 2
75. Драгољуб Милошевиќ - Едно неравенство и неговите примени 1
76. Здравко Старц - Како да се состави математичка задача?
77. Шефкет Арсланагиќ- Уште еден доказ на Ојлеровото неравенсвто за триаголник
78. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Подготвителни задачи за математички олимпијади - неравенства
79. Шефкет Арсланагиќ - За едно двојно неравенство на Д. С. Митриновиќ
80. Шефкет Арсланагиќ - Уште еден доказ на Ојлеровото неравенство
81. Шефкет Арсланагиќ - Определување на екстремни врености на некои функции со помош на неравенството меѓу аритметичката и геометриската средина
82. Шефкет Арсланагиќ - Подобрување на едно познато геометриско неравенство за триаголникот
83. Шефкет Арсланагиќ - Некои неравенства во врска со триаголникот
84. Шефкет Арсланагиќ - За Кошиевото неравенство, неговите последици и примени
85. Шефкет Арсланагиќ - Докажување геометриски неравенства за триаголник
86. Шефкет Арсланагиќ - Неравенства меѓу бројните средини и нивна примена
87. Ристо Малчески - Неколку избрани задачи од неравенства
88. Р. Малчески - Две важни неравенства и бројот е
89. Р. Малчески - Енгелов принцип на минимум
90. Р. Малчески - Неравенство на Коши-Буњаковски-Шварц
91. Р. Малчески - Неравенство на Чебишев
92. Р. Малчески - Неравенства меѓу средините
93. З. Цветковски, Р. Малчески - Неравенства на Шур и Мјурхед
94. З. Цветковски, Р. Малчески - Еден метод за докажување неравенства со три променливи
95. З. Цветковски, Р. Малчески - Докажување на симетрични неравенства со три променливи
96. Ш. Арсланагиќ - Подобрување на едно алгебраско неравество
97. Р. Атанасов - Неравенство на Јенсен
98. Ш. Арсланагиќ, Ф. Зејнулаху - Две условни алгебраски неравенства
99. Ш. Арсланагиќ - Несбитовото неравенство и едно негово подобрување
100. Ш. Арсланагиќ - Неравенство на Чебишев
101. Ш. Арсланагиќ - Неравенства со факториели
102. М. Докоска - Некои карактеристични неравенства во врска со триаголник
103. Ш. Арсланагиќ - За подобрување на неравествата
104. Зоран Штерјпв - Конвексност на функцијата f(x)=1/x на интервалот ...
105. Зоран Штерјов - Конвексност и тригонометриски неравенства 2
106. Зоран Штерјов - Конвексност и тригонометриски неравенства 1