Математички талент

Работата со надарените ученици за математика во Република Македонија има долга традиција, која пред сѐ е во организирање на натпревари по математика во основното и средното образование. Но, оваа активност се одвива стихијно, што може да се заклучи од фактот дека ниту една институција или невладина организација досега нема изработено програми и соодветни систематизирани материјали, кои ќе ја поткрепат оваа значајна општествена дејност. Токму последното е цел на овој сајт, во кој се содржани како програми, така и соодветни материјали за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Програмите и материјалите кои се наоѓаат на сајтот беа планирани да бидат централен дел од системот на натпревари по математика, но заради одредени случувања од почетокот на 2018 година,

истите се најдоа на овој сајт, чија цел е да ја подржи работата со надарените ученици за математика во нашата држава, независно од тоа кој и како го води акредитираниот систем за натпревари. Постојниот систем на натпревари по математика не ги опфаќа учениците од второ и трето одделение, меѓутоа материјалите кои се содржат на сајтот целосно ги покриваат и овие две возрасни групи и тоа како од програмски, така и од содржински аспект (поглем број математички четива и збирки задачи). Основачите на сајтот и нивните соработници ги повикуваат на соработка сите заинтересирани колеги, сѐ со цел сајтот постојано да се надополнува и надоградува со нови и квалитетни материјали, кои ќе овозможат побрзо напредување на учениците надарени за математика.

Последно објавено

1. Бранка Готовац,, Сања Типуриќ-Спужевиќ, Данијела Мариќ, Леонардо Павловиќ - Пресметување и примена на дискретни случајни променливи во хемија

Средно образование - Веројатност и криптографија - 08.12.2022

2. Мехмед Нуркановиќ, Зехра Нуркановиќ - Логаритми, логаритамски равенки и неравенки

Средно образование - Аритметика и алгебра - 08.12.2022

3. Мехмед Нуркановиќ, Мирсад Трумиќ - Рaзлични методи за испитување конвергентноста на низи зададени со рекурентни формули

Средно образование - Аритметика и алгебра - 08.12.2022

4. Мехмед Нуркановиќ, Зехра Нуркановиќ - Експоненцијални равенки и неравенки

Средно образование - Аритметика и алгебра - 08.12.2022

5. Мехмед Нуркановиќ, Зехра Нуркановиќ - Ирационални равенки и неравенки

Средно образование - Аритметика и алгебра - 08.12.2022

6. Хасан Јамак - Основни принципи и методи на пребројување

Средно образование - Множества, логика и комбинаторика - 06.12.2022

7. Мехмед Нуркановиќ - Проблемот на Дирак

Средно образование - Аритметика и алгебра - 06.12.2022

8. MMO2021

Натпревари - 05.12.2022

9. MMO2022

Натпревари - 05.12.2022

10. MMO2019

Натпревари - 05.12.2022

11. MMO2020

Натпревари - 05.12.2022

12. MMO2017

Натпревари - 05.12.2022

13. MMO2018

Натпревари - 05.12.2022

14. MMO2015

Натпревари - 05.12.2022

15. MMO2016

Натпревари - 05.12.2022

16. MMO2013

Натпревари - 05.12.2022

Математички Четива

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Повеќе...

Книги

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование. Повеќе...