Математички талент

Работата со надарените ученици за математика во Република Македонија има долга традиција, која пред сѐ е во организирање на натпревари по математика во основното и средното образование. Но, оваа активност се одвива стихијно, што може да се заклучи од фактот дека ниту една институција или невладина организација досега нема изработено програми и соодветни систематизирани материјали, кои ќе ја поткрепат оваа значајна општествена дејност. Токму последното е цел на овој сајт, во кој се содржани како програми, така и соодветни материјали за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Програмите и материјалите кои се наоѓаат на сајтот беа планирани да бидат централен дел од системот на натпревари по математика, но заради одредени случувања од почетокот на 2018 година,

истите се најдоа на овој сајт, чија цел е да ја подржи работата со надарените ученици за математика во нашата држава, независно од тоа кој и како го води акредитираниот систем за натпревари. Постојниот систем на натпревари по математика не ги опфаќа учениците од второ и трето одделение, меѓутоа материјалите кои се содржат на сајтот целосно ги покриваат и овие две возрасни групи и тоа како од програмски, така и од содржински аспект (поглем број математички четива и збирки задачи). Основачите на сајтот и нивните соработници ги повикуваат на соработка сите заинтересирани колеги, сѐ со цел сајтот постојано да се надополнува и надоградува со нови и квалитетни материјали, кои ќе овозможат побрзо напредување на учениците надарени за математика.

Последно објавено

1. ИМО Shortlist 2023

Натпревари - 21.07.2024

2. IMO2024

Натпревари - 18.07.2024

3. Регионален натпревар 2024

Натпревари - 06.07.2024

4. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Каталанови броеви

Средно образование - Множества, логика и комбинаторика - 04.07.2024

5. JBMO2024

Натпревари - 03.07.2024

6. Самоил Малчески - Подготвителни задачи за натпревари (алгебарски неравенства)

Основно образование - Неравенства - 15.06.2024

7. Ристо Малчески, Самоил Малчески - Подготвителни задачи за натпревари (геометриски неравенства)

Основно образование - Неравенства - 14.06.2024

8. Републички натпревар 2024

Натпревари - 13.06.2024

9. JMMO2024

Натпревари - 12.06.2024

10. Републички натпревар 2024

Натпревари - 01.06.2024

11. Регионален натпревар 2024

Натпревари - 30.05.2024

12. Самоил Малчески - Се дружиме со витезите и лажливците

Основно образование - Множества, логика и комбинаторика - 11.05.2024

13. Самоил Малчески, Методи Главче - Малку логика

Основно образование - Множества, логика и комбинаторика - 11.05.2024

14. Ристо Малчески - Комбинаторика (дефиниции, теореми и задачи - прв дел)

Средно образование - Натпревари - 10.05.2024

15. Ристо Малчески - Комбинаторика (дефиниции, теореми и задачи - втор дел)

Средно образование - Натпревари - 10.05.2024

16. Самоил Малчески - Решаваме логички задачи

Почетно образование - Множества, логика и комбинаторика - 10.05.2024

Математички Четива

Овој дел на сајтот содржи поголем број математички четива, односно стручни статии од областа на математиката, кои се наменети пред се за работа со надарените ученици за математика. Но, некои од овие четива може да се користат и во редовната настава по математика како во основното, така и во средното образование. Повеќе...

Книги

Овој дел на сајтот содржи книги наменети за работа со надарените ученици за математика во основното и средното образование. Меѓутоа, тука ќе најдете и неколку универзитетски учебници, како и постари изданија на учебници за одновно и средно образование, кои според наше мислење далеку го надминуваат нивото и квалитетот на учебниците за основно образование. Повеќе...